Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28.05.2004 r. w sprawie przekazywania przez pracodawcę organowi nadzoru rocznej informacji dotyczącej realizacji prowadzonego pracowniczego programu emerytalnego

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

 Dz. U. z 2004 r. nr 123, poz. 1297

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.01.2023 r.

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. nr 116, poz. 1207) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zakres rocznej informacji pracodawcy dotyczącej realizacji prowadzonego pracowniczego programu emerytalnego oraz tryb jej przekazywania organowi nadzoru.

§ 2. Roczna informacja pracodawcy dotycząca realizacji pracowniczego programu emerytalnego przekazywana organowi nadzoru, zwana dalej "informacją", powinna zawierać następujące dane:

  1) dane identyfikujące pracodawcę:

   a) firmę pracodawcy,

   b) numer wpisu programu do rejestru pracowniczych programów emerytalnych,

   c) numer REGON pracodawcy,

   d) siedzibę i adres pracodawcy;

  2) dane o liczbie uczestników według stanu na koniec każdego kwartału w danym roku kalendarzowym, obejmujące:

   a) liczbę uczestników programu, w stosunku do których pracodawca miał obowiązek na koniec danego kwartału odprowadzać składkę podstawową,

   b) liczbę uczestników programu, o których mowa w art. 27 i 47 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, zwanej dalej "ustawą", w stosunku do których pracodawca nie miał obowiązku na koniec danego kwartału odprowadzać składki podstawowej,

   c) liczbę uczestników programu wnoszących na koniec danego kwartału składkę dodatkową;

  3) liczbę zatrudnionych pracowników, w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, według stanu na koniec roku kalendarzowego;

  4) dane dotyczące składek:

   a) sumę składek podstawowych odprowadzonych w danym roku kalendarzowym,

   b) sumę składek dodatkowych odprowadzonych w danym roku kalendarzowym;

  5) liczbę wypłat dokonanych w danym roku kalendarzowym;

  6) liczbę wypłat transferowych dokonanych w danym roku kalendarzowym w podziale na wypłaty transferowe dokonane do innego pracowniczego programu emerytalnego i na indywidualne konto emerytalne (IKE);

  7) informacje o wystąpieniu w danym roku kalendarzowym:

   a) jednostronnego zawieszenia przez pracodawcę odprowadzania składek podstawowych, wraz z podaniem okresu zawieszenia,

   b) czasowego ograniczenia wysokości naliczanej składki podstawowej wraz z podaniem okresu ograniczenia i wysokości składki podstawowej naliczanej w tym okresie;

  8) datę sporządzenia informacji;

  9) imię, nazwisko i pełnioną funkcję osoby sporządzającej informację oraz jej podpis;

  10) imię, nazwisko i pełnioną funkcję osoby lub osób upoważnionych do reprezentacji pracodawcy oraz ich podpisy.

§ 3. Informacja jest przekazywana przesyłką poleconą.

§ 4. Datą przekazania informacji jest data nadania przesyłki poleconej.

§ 5. Wzór rocznej informacji dotyczącej realizacji pracowniczego programu emerytalnego przekazywanej do organu nadzoru stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2004 r.

Załącznik

Wzór rocznej informacji dotyczącej realizacji pracowniczego programu emerytalnego przekazywanej do organu nadzoru

Kliknij, aby powiększyć obraz
Kliknij, aby powiększyć obraz
Kliknij, aby powiększyć obraz