Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.03.03
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 342
Istniejące wersje czasowe zał. nr 12
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 1911
2018.12.30
zmieniony przez
2020.03.03 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 342
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 12

 
Informacja dodatkowa

I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

 

1.1

nazwę jednostki

 

1.2

siedzibę jednostki

 

 

1.3

adres jednostki

 

 

1.4

podstawowy przedmiot działalności jednostki

 

 

2.

wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

 

 

3.

wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

 

 

4.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

 

 

5.

inne informacje

 

 

II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

 

1.1.

szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

 

 

1.2.

aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

 

 

1.3.

kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

 

 

1.4.

wartość gruntów użytkowanych wieczyście

 

 

1.5.

wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

 

 

1.6.

liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

 

 

1.7.

dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

 

 

1.8.

dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

 

 

1.9.

podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a)

powyżej 1 roku do 3 lat

 

 

b)

powyżej 3 do 5 lat

 

 

c)

powyżej 5 lat

 

 

1.10.

kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

 

 

1.11.

łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

 

 

1.12.

łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

 

 

1.13.

wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

 

 

1.14.

łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

 

 

1.15.

kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

 

 

1.16.

inne informacje

 

 

2.

 

2.1.

wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

 

 

2.2.

koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

 

 

2.3.

kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

 

 

2.4.

informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

 

 

2.5.

inne informacje

 

 

3.

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

 

 


..........................................
(główny księgowy)

 

..........................................
(rok, miesiąc, dzień)

 

..........................................
(kierownik jednostki)

DRUKI.Gofin.pl - druk powiązany: Informacja dodatkowa