Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.04.2004 r. w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2009.03.28
do 2011.04.30
zmieniony przez
§ 1 
Dz. U. z 2009 r. nr 39, poz. 310
Istniejące wersje czasowe § 16
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.07.19
2009.03.28
zmieniony przez
2011.05.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 16. 1. Środki zgromadzone na rachunku członka dotychczasowego funduszu są przekazywane, w ramach wypłaty transferowej, do nowego funduszu, z którym członek zawarł umowę o członkostwo, w najbliższym terminie dokonania wypłaty transferowej, jeżeli członek zawrze umowę o członkostwo w nowym funduszu do dwudziestego piątego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym jest dokonywana wypłata transferowa, oraz dokona czynności, o których mowa w § 14 ust. 1, i uiści opłatę, o której mowa w art. 119 ust. 2 ustawy.

2. Jeżeli umowa o członkostwo została zawarta później niż dwudziestego piątego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym jest dokonywana wypłata transferowa, wypłata transferowa zostanie dokonana w następnym najbliższym terminie, pod warunkiem dokonania czynności, o których mowa w § 14 ust. 1, i uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 119 ust. 2 ustawy.

3. W przypadku wstrzymania dokonania wypłaty transferowej, z uwagi na złożenie wniosku o okresową emeryturę kapitałową lub wszczęcie postępowania z urzędu, wypłaty transferowej dokonuje się:

    1) w najbliższym terminie dokonania wypłaty transferowej, jeżeli decyzja w sprawie okresowej emerytury kapitałowej uprawomocni się do dwudziestego piątego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym jest dokonywana wypłata transferowa,

    2) w następnym najbliższym terminie dokonania wypłaty transferowej, jeżeli decyzja w sprawie okresowej emerytury kapitałowej uprawomocni się później niż dwudziestego piątego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym jest dokonywana wypłata transferowa

- pod warunkiem dokonania czynności, o których mowa w § 14 ust. 1, i po uiszczeniu opłaty, o której mowa w art. 119 ust. 2 ustawy.