Ustawa z dnia 20.07.2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2018.12.19
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2363
Istniejące wersje czasowe art. 52
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 1529
2018.05.01
zmieniony przez
2018.12.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2363
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 52. 1. Nieodpłatne przekazanie nieruchomości jednostce samorządu terytorialnego lub wniesienie jej jako aportu do spółki celowej, utworzonej zgodnie z art. 7, może nastąpić:

  1) w celu realizacji inwestycji mieszkaniowej, w wyniku której powstaną lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy;

  2) w przypadku nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji lub w jego sąsiedztwie - w celu realizacji działań rewitalizacyjnych;

  3) na cele związane z realizacją inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;

  4) w celu umożliwienia realizacji miejscowego planu odbudowy, o którym mowa w ustawie z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu;

  5) jeżeli są przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji publicznej, kultury i kultury fizycznej, zakładania lub rozszerzania cmentarzy komunalnych albo jeżeli położony jest na nich cmentarz;

  6) jeżeli są przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie oraz zajęte na te cele;

  7) w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1, w szczególności w celu realizacji inwestycji mieszkaniowej.

2. Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu mogą być również przedmiotem umowy o nieodpłatnym przekazaniu nieruchomości jednostce samorządu terytorialnego lub związkowi jednostek samorządu terytorialnego w celu realizacji na tej nieruchomości:

  1) przedsięwzięcia mającego na celu utworzenie mieszkań chronionych, noclegowni, schroniska dla bezdomnych lub ogrzewalni;

  2) obiektów infrastruktury technicznej lub infrastruktury społecznej, rozumianej jako obiekty budowlane służące realizacji celów publicznych w zakresie pomocy społecznej, edukacji i wychowania, kultury, zdrowia i sportu oraz tereny zieleni publicznej - wraz z terenami, obiektami i urządzeniami niezbędnymi do ich funkcjonowania.

3. Umowa zbycia nieruchomości, o której mowa w ust. 1 lub 2, przez jednostkę samorządu terytorialnego, której nieodpłatnie przekazano nieruchomość, lub spółkę celową, do której nieruchomość została wniesiona aportem, jest nieważna z mocy prawa.

4. Umowa, na mocy której inny podmiot niż jednostka samorządu terytorialnego, której nieodpłatnie przekazano nieruchomość, o której mowa w ust. 1 lub 2, lub spółka celowa, do której nieruchomość, o której mowa w ust. 1 lub 2, została wniesiona aportem, nabył prawo własności takiej nieruchomości lub stał się uprawniony do władania tą nieruchomością jak właściciel, jest nieważna z mocy prawa.

5. Umowa, dająca prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane innemu podmiotowi niż jednostka samorządu terytorialnego, której nieodpłatnie przekazano nieruchomość, o której mowa w ust. 1 lub 2, lub spółka celowa, do której nieruchomość, o której mowa w ust. 1 lub 2, została wniesiona aportem, jest nieważna z mocy prawa.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, zawarcie umowy następuje na wniosek właściwej miejscowo jednostki samorządu terytorialnego.

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, zawarcie umowy następuje na wniosek właściwej miejscowo jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego.

8. Umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa w szczególności:

  1) strony umowy;

  2) przedmiot umowy, w tym cel wykorzystania nieruchomości;

  3) warunki wykorzystania nieruchomości;

  4) prawa i obowiązki stron umowy;

  5) kary umowne za wykorzystanie nieruchomości niezgodnie z celem, na jaki została przekazana, lub za naruszenie warunków wskazanych w umowie;

  6) warunki odstąpienia od umowy.

9. Umowa wniesienia nieruchomości jako aportu do spółki celowej z udziałem jednostki samorządu terytorialnego określa w szczególności:

  1) strony umowy;

  2) cel spółki;

  3) czas trwania spółki;

  4) przedmiot umowy, w tym cel wykorzystania nieruchomości;

  5) warunki wykorzystania nieruchomości, w tym procentowy udział powierzchni użytkowej mieszkań na wynajem w całkowitej powierzchni użytkowej w budynkach objętych inwestycją mieszkaniową oraz liczbę i powierzchnię mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy;

  6) prawa i obowiązki stron umowy;

  7) skutki rozwiązania spółki, w szczególności dotyczące nieruchomości wniesionych do niej aportem;

  8) ilość oraz wartość akcji lub udziałów związanych z przekazaniem nieruchomości, jako aportu, do spółki;

  9) kary umowne za wykorzystanie nieruchomości niezgodnie z celem, na jaki została przekazana, lub za naruszenie warunków wskazanych w umowie;

  10) warunki odstąpienia od umowy.