Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5.04.2005 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2011.07.01
 
zmieniony przez
§ 1 
Dz. U. z 2011 r. nr 61, poz. 305
Istniejące wersje czasowe § 17
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2005 r. nr 70, poz. 627
2011.07.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 17. 1. Bieżące informacje, dotyczące działalności i sytuacji finansowej pracowniczego towarzystwa, obejmują dane w zakresie:

  1) zmiany firmy, siedziby, adresu pracowniczego towarzystwa i wysokości kapitału zakładowego;

  2) obniżenia wysokości kapitałów własnych pracowniczego towarzystwa poniżej 2/3 kapitału zakładowego;

  3) ogłoszenia upadłości, otwarcia postępowania naprawczego lub otwarcia likwidacji pracowniczego towarzystwa;

  4) wyboru biegłego rewidenta, dokonującego badania sprawozdań finansowych pracowniczego towarzystwa;

  5) dokonania wyboru członków rady nadzorczej przez członków pracowniczego funduszu;

  6) wszczęcia postępowania rejestrowego dotyczącego pracowniczego towarzystwa, wraz z kopią wniosku, z wyjątkiem wszczęcia postępowania rejestrowego dotyczącego wpisu lub wykreślenia członka zarządu lub rady nadzorczej pracowniczego towarzystwa;

  7) rezygnacji lub podjęcia uchwały o odwołaniu członka zarządu lub rady nadzorczej pracowniczego towarzystwa z pełnienia dotychczasowej funkcji oraz niedokonania ich wyboru na okres kolejnej kadencji;

  8) podjęcia uchwały o powołaniu na członka zarządu lub rady nadzorczej powszechnego towarzystwa osoby, która nie pełniła funkcji w tych organach w poprzedniej kadencji.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, pracownicze towarzystwo przekazuje do organu nadzoru informacje o podejmowanych działaniach w zakresie uniknięcia dalszego obniżenia wysokości kapitałów własnych.