Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21.07.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2017 r. poz. 1421

Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

   a) w dziale "010 - Rolnictwo i łowiectwo" po rozdziale "01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych" dodaje się rozdział 01024 w brzmieniu:

    "01024 Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa",

   b) w dziale "500 - Handel" uchyla się rozdział "50006 Zadania Wspólnej Polityki Rolnej",

   c) w dziale "750 - Administracja publiczna" po rozdziale "75024 Działalność Krajowej Szkoły Skarbowości" dodaje się rozdziały 75025 i 75026 w brzmieniu:

    "75025 Zgromadzenie związku metropolitalnego

    75026 Urząd metropolitalny",

   d) w dziale "752 - Obrona narodowa":

    - po rozdziale "75205 Jednostki organizacyjne prokuratury powszechnej właściwe w sprawach wojskowych" dodaje się rozdział 75206 w brzmieniu:

     "75206 Wojska Obrony Terytorialnej",

    - rozdział "75208 Ordynariat Polowy Wojska Polskiego" otrzymuje brzmienie:

     "75208 Duszpasterstwa Wojskowe",

    - uchyla się rozdział "75209 Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego",

    - uchyla się rozdział "75210 Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe",

    - uchyla się rozdział "75223 Wojskowa Agencja Mieszkaniowa",

   e) w dziale "756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" po rozdziale "75633 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej" dodaje się rozdział 75634 w brzmieniu:

    "75634 Udziały związków metropolitalnych w podatku dochodowym od osób fizycznych",

   f) w dziale "801 - Oświata i wychowanie":

    - do rozdziału "80110 Gimnazja" dodaje się objaśnienia w brzmieniu:

     "Do dnia 31 stycznia 2020 r. w rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki dotyczące zadań realizowanych w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół.",

    - do rozdziału "80111 Gimnazja specjalne" dodaje się objaśnienia w brzmieniu:

     "Do dnia 31 stycznia 2020 r. w rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki dotyczące zadań realizowanych w gimnazjach specjalnych i klasach dotychczasowego gimnazjum specjalnego prowadzonych w innych typach szkół.",

    - uchyla się rozdział "80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół",

    - po rozdziale "80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół" dodaje się rozdziały 80115-80117 w brzmieniu:

     "80115 Technika

     80116 Szkoły policealne

     80117 Branżowe szkoły I i II stopnia",

    - uchyla się rozdział "80123 Licea profilowane",

    - uchyla się rozdział "80124 Licea profilowane specjalne",

    - do rozdziału "80130 Szkoły zawodowe" dodaje się objaśnienia w brzmieniu:

     "Do dnia 31 stycznia 2020 r. w rozdziale tym ujmuje się dochody i wydatki dotyczące zadań realizowanych w klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia oraz dochody i wydatki ponoszone do dnia 31 grudnia 2017 r. w klasie pierwszej branżowej szkoły I stopnia oraz pozostałych typach szkół zawodowych.",

    - rozdział "80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych" wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

     "80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

     W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w tych szkołach, inne niż klasyfikowane w rozdziale "80102 Szkoły podstawowe specjalne".

     W rozdziale tym nie ujmuje się wydatków ponoszonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach podstawowych.",

    - po rozdziale "80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe" dodaje się rozdział 80152 w brzmieniu:

     "80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

     W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w tych szkołach, inne niż klasyfikowane w rozdziałach: "80111 Gimnazja specjalne", "80121 Licea ogólnokształcące specjalne", "80134 Szkoły zawodowe specjalne".",

   g) w dziale "852 - Pomoc społeczna" uchyla się rozdział "85233 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli",

   h) w dziale "855 - Rodzina" objaśnienia do rozdziału "85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" otrzymują brzmienie:

    "W rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, a także wydatki na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. poz. 1860).

    W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008 r.";

  2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

   a) objaśnienia do paragrafu "069 Wpływy z różnych opłat" otrzymują brzmienie:

    "Paragraf ten obejmuje w szczególności:

     - należności i opłaty z tytułu przejmowania użytków rolnych na cele nierolnicze,

     - opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, stanowiących własność państwa,

     - opłaty za wpisy do rejestru programów rozprowadzanych oraz programów rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym,

     - zwrot kosztów postępowania administracyjnego,

     - opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, druki meldunkowe, różne druki,

     - opłaty za kształcenie studentów zagranicznych w Polsce na podstawie umów,

     - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w zakładach dla nieletnich,

     - opłaty za patenty krajowe,

     - opłaty za patent europejski,

     - opłatę legalizacyjną, o której mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332),

     - opłaty od wniosku o zawarcie porozumienia w sprawach ustalania cen transakcyjnych między podmiotami powiązanymi,

     - opłaty komorników sądowych za pisemne udzielanie informacji przez organ podatkowy, o których mowa w art. 299 § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.),

     - opłaty za wydanie wypisu z Rejestru Zastawów Skarbowych i zaświadczenia, o których mowa w art. 46c § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,

     - opłaty za wniosek o wszczęcie postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji przedsiębiorstw, o którym mowa w art. 94 ust. 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, z późn. zm.),

     - opłaty od wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnej) wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,

     - opłaty od wniosku o wydanie interpretacji ogólnej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.",

   b) po paragrafie "078 Wpływy ze zbycia praw majątkowych" dodaje się paragraf 079 w brzmieniu:

    "079 Wpływy kwot na pokrycie kosztów wytworzenia znaków akcyzy",

   c) paragraf "290 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących" otrzymuje brzmienie:

    "290 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących";

  3) w załączniku nr 4 do rozporządzenia: 

   a) grupa wydatków:

    - "Dotacje i subwencje 200 do 206, 211 do 213, 216, 219 do 233, 236 do 265, 268 do 299" otrzymuje brzmienie: 

     "Dotacje i subwencje 200 do 206, 211 do 213, 216, 219 do 233, 236 do 266, 268 do 299",

    - "Wydatki bieżące jednostek budżetowych 400 do 434, 436, 438 do 470, 472, 476 do 478, 481, 488 do 491 i 493 do 498" otrzymuje brzmienie:

     "Wydatki bieżące jednostek budżetowych 400 do 434, 436, 438 do 470, 472, 473, 476 do 478, 481, 488 do 491 i 493 do 498",

    - "Wydatki majątkowe 601, 602, 605 do 608, 611 do 614, 616 do 623, 625 do 634, 641 do 645, 651 do 658, 661 do 667, 669 i 680" otrzymuje brzmienie:

    "Wydatki majątkowe 601, 602, 605 do 608, 611 do 614, 616 do 623, 625 do 634, 641 do 645, 651 do 659, 661 do 667, 669 i 680",

   b) zdanie "Do wydatków majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 236 ust. 4 ustawy, zalicza się paragrafy: 601, 605, 606, 613, 614, 617, 619-623, 625, 630, 656-658, 661-666, 669 i 680." otrzymuje brzmienie:

    "Do wydatków majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 236 ust. 4 ustawy, zalicza się paragrafy: 601, 605, 606, 613, 614, 617, 619-623, 625, 630, 656-659, 661-666, 669 i 680.",

   c) po paragrafie "265 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego" dodaje się paragraf 266 w brzmieniu:

    "266 Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi",

   d) paragraf "290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących" otrzymuje brzmienie:

    "290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących",

   e) po paragrafie "472 Amortyzacja" dodaje się paragraf 473 w brzmieniu:

    "473 Koordynacja przez asystenta rodziny finansowanych ze środków Funduszu Pracy zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"",

   f) paragraf "477 Rekompensata dla pracodawcy zatrudniającego żołnierza Narodowych Sił Rezerwowych" otrzymuje brzmienie:

    "477 Rekompensata dla pracodawcy zatrudniającego żołnierza niezawodowego",

   g) po paragrafie "658 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych" dodaje się paragraf 659 w brzmieniu:

    "659 Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi";

  4) w załączniku nr 7 do rozporządzenia w paragrafie "307 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom":

   a) pozycja "307003 Odprawy wypłacane żołnierzom przy zwolnieniu z zasadniczej służby wojskowej i wojskowego przeszkolenia studentów" otrzymuje brzmienie:

    "307003 Odprawy wypłacane przy zwolnieniu ze służby żołnierzom niezawodowym",

   b) po pozycji "307016 Pozostałe świadczenia socjalno-bytowe" dodaje się pozycję 307017 w brzmieniu: 

    "307017 Dodatek za gotowość bojową wypłacany żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową".

§ 2. Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. c, e i h, pkt 2 lit. c, pkt 3 lit. a-e i g, mają zastosowanie po raz pierwszy do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na rok 2018.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem § 1:

  1) pkt 1 lit. c, e i h, pkt 2 lit. c, pkt 3 lit. a-e i g, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;*)

  2) pkt 1 lit. a i lit. f tiret pierwsze, drugie i siódme, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2017 r.

________________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 25.07.2017 r.