Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2018.06.07
 
zmieniony przez
art. 1 
Istniejące wersje czasowe art. 22
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2014.05.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 710
2016.09.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1449
2018.06.07
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 22. 1. Pracodawca jest obowiązany do przekazywania pracownikom w sposób zrozumiały, na piśmie, w postaci papierowej lub elektronicznej informacji o warunkach funkcjonowania programu.

2. Informacja powinna zawierać w szczególności:

  1) formę programu wraz ze wskazaniem zarządzającego;

  2) określenie wysokości składki podstawowej;

  3) określenie sumy składek dodatkowych, o której mowa w art. 25 ust. 4;

  4) stwierdzenie, że zawiera jedynie omówienie warunków programu, a podstawą funkcjonowania programu jest umowa zakładowa;

  5) minimalną i maksymalną wysokość możliwej do zadeklarowania miesięcznej składki dodatkowej oraz sposób jej deklarowania;

  6) wskazanie właściwych przepisów podatkowych dotyczących gromadzonych środków;

  7) omówienie:

   a) zasad wypłaty, wypłaty transferowej i zwrotu zgromadzonych na rachunku uczestnika środków,

   b) trybu zmiany deklaracji, konsekwencji, w tym finansowych, tych zmian i warunków odstąpienia uczestnika od programu,

   c) praw osoby uprawnionej w przypadku śmierci uczestnika,

   d) przypadków, w których następuje likwidacja programu, oraz konsekwencji z tego wynikających,

   e) możliwości zadysponowania przez uczestnika prawami do zgromadzonych środków.

3. Zarządzający jest obowiązany do niezwłocznego przekazywania pracodawcy informacji wskazującej przepisy prawa powszechnie obowiązującego zawierające zmiany w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 7.

4. Pracodawca jest obowiązany do aktualizowania informacji dotyczących zasad funkcjonowania programu, niezwłocznie po ich uzyskaniu.

5. Pracodawca jest obowiązany do wyróżnienia w informacji, o której mowa w ust. 2, zmian, jakie zaszły w zakresie objętym tą informacją w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę dokonania aktualizacji.

6. Pracodawca jest dodatkowo obowiązany przekazać uczestnikowi pisemną informację o warunkach wypłaty środków gromadzonych w programie:

  1) w pierwszym kwartale roku kalendarzowego, w którym uczestnik ten ukończy 60 lat, lub

  2) w ciągu 30 dni od dnia ustania stosunku pracy z powodu uzyskania wcześniejszych uprawnień emerytalnych.