Ustawa z dnia 28.08.1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2010.03.08
do 2013.08.28
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2010 r. nr 34, poz. 189
Istniejące wersje czasowe art. 41
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2007.02.21
2010.03.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2010 r. nr 34, poz. 189
2013.08.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 989
2015.11.12
zmieniony przez
2016.03.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 291
2017.04.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 870
2018.10.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1906
2020.01.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 105
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 41. 1. Członkiem zarządu towarzystwa może być osoba, która spełnia łącznie następujące wymogi:

    1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

    2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo, o którym mowa w rozdziale 22;

    3) posiada wyższe wykształcenie;

    4) legitymuje się stażem pracy nie krótszym niż 7 lat;

    5) daje rękojmię należytego wykonywania funkcji członka zarządu.

1a. Co najmniej dwie osoby wchodzące w skład zarządu towarzystwa, w tym prezes zarządu, muszą posługiwać się językiem polskim. W przypadku obywateli państw obcych znajomość języka polskiego powinna być potwierdzona egzaminem państwowym z języka polskiego dla cudzoziemców ubiegających się o urzędowe poświadczenie jego znajomości, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. nr 90, poz. 999, z późn. zm.).

2. Przynajmniej jedna trzecia składu zarządu powinna legitymować się wyższym wykształceniem prawniczym, ekonomicznym lub być wpisana na listę doradców inwestycyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).

3. Wymóg określony w ust. 1 pkt 4 powinien być spełniony przez co najmniej dwie trzecie składu zarządu.

4. (uchylony)

5. Jeżeli wymogi określone w ust. 1a, 2 lub 3 nie są spełnione w związku z odwołaniem członka zarządu lub cofnięciem zezwolenia, o którym mowa w art. 59 ust. 3 i 4, towarzystwo jest obowiązane, w terminie 6 miesięcy, dostosować swoją działalność do wymogów określonych w ustawie.