Ustawa z dnia 28.08.1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.01.23
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 105
Istniejące wersje czasowe art. 42
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2007.02.21
2009.10.21
zmieniony przez
2010.03.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2010 r. nr 34, poz. 189
2012.01.01
zmieniony przez
2013.01.01
zmieniony przez
2013.08.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 989
2016.03.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 291
2017.04.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 870
2018.10.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1906
2020.01.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 105
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 42. 1. Członkiem zarządu powszechnego towarzystwa nie może być osoba będąca członkiem organu zarządzającego lub organu nadzorującego:

  1) podmiotu będącego akcjonariuszem tego towarzystwa;

  2) innego powszechnego towarzystwa;

  3) depozytariusza przechowującego aktywa otwartego funduszu, dobrowolnego funduszu lub funduszu inwestycyjnego;

  4) (uchylony)

  4a) zakładu ubezpieczeń;

  4b) banku;

  5) towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub podmiotu będącego akcjonariuszem towarzystwa funduszy inwestycyjnych;

  6) podmiotu prowadzącego działalność maklerską w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi lub inną działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w rozumieniu tej ustawy;

  7) podmiotu związanego w stosunku do któregokolwiek z podmiotów wymienionych w pkt 1-6.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, odnosi się także do osób pozostających z podmiotami, o których mowa w ust. 1, w stosunku pracy, stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze.