Ustawa z dnia 28.08.1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2020.01.23
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 105
Istniejące wersje czasowe art. 72a
2019.01.01
dodany przez
2020.01.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 105
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 72a. 1. Rozwiązanie funduszu emerytalnego będącego funduszem zdefiniowanej daty powoduje:

    1) zaprzestanie wykonywania przez depozytariusza obowiązków, jeżeli nie zawarto umowy o przechowywanie aktywów funduszu z innym depozytariuszem, najpóźniej do końca dnia roboczego następującego po dniu zaprzestania wykonywania przez depozytariusza obowiązków;

    2) upływ okresu wypowiedzenia umowy o przechowywanie aktywów funduszu, jeżeli do dnia upływu tego okresu fundusz nie zawarł umowy o przechowywanie aktywów funduszu z innym depozytariuszem.

2. Rozwiązanie funduszu, o którym mowa w ust. 1, następuje po przeprowadzeniu likwidacji funduszu.

3. Do likwidacji dobrowolnego funduszu emerytalnego będącego funduszem zdefiniowanej daty nie stosuje się przepisów art. 69 oraz art. 71-72.

4. Do likwidacji pracowniczego funduszu emerytalnego będącego funduszem zdefiniowanej daty nie stosuje się przepisów art. 69 oraz art. 71-78.