Ustawa z dnia 28.08.1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2009.01.08
do 2010.03.07
zmieniony przez
art. 35 
Dz. U. z 2008 r. nr 228, poz. 1507
Istniejące wersje czasowe art. 8
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2007.02.21
2009.01.08
zmieniony przez
2010.03.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2010 r. nr 34, poz. 189
2012.01.01
zmieniony przez
2013.08.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 989
2014.02.01
zmieniony przez
2016.01.01
zmieniony przez
2016.03.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 291
2017.04.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 870
2018.10.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1906
2019.01.01
zmieniony przez
2019.08.21
zmieniony przez
2020.01.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 105
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 8. Użyte w niniejszej ustawie określenia mają następujące znaczenie:

  1) podmiot związany - oznacza w stosunku do danego podmiotu jednostkę dominującą, zależną lub stowarzyszoną w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694, z późn. zm.) oraz jednostkę zależną od jednostki dominującej w stosunku do tego podmiotu;

  1a) jednostka dominująca - oznacza jednostkę dominującą w rozumieniu przepisów o rachunkowości;

  2) członek funduszu - oznacza osobę fizyczną, która uzyskała członkostwo w funduszu zgodnie z przepisami ustawy;

  3) wypłata transferowa - oznacza przeniesienie środków znajdujących się na rachunku członka z jednego funduszu do innego funduszu lub przeniesienie tych środków dokonywane między rachunkami tego samego funduszu, bez względu na stan rachunku;

  4) zakład ubezpieczeń emerytalnych - oznacza spółkę akcyjną prowadzącą działalność ubezpieczeniową polegającą na oferowaniu i wypłacaniu emerytur dożywotnich członkom otwartych funduszy, którzy osiągnęli wiek emerytalny, ze środków zgromadzonych w tych funduszach, na zasadach określonych w odrębnych ustawach;

  4a) okresowa emerytura kapitałowa - oznacza emeryturę, o której mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych;

  4b) dożywotnia emerytura kapitałowa - oznacza emeryturę, o której mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych;

  5) otwarty fundusz - oznacza otwarty fundusz emerytalny, który został utworzony i jest zarządzany przez powszechne towarzystwo;

  6) pracowniczy fundusz - oznacza pracowniczy fundusz emerytalny, który został utworzony i jest zarządzany przez pracownicze towarzystwo;

  7) towarzystwo - oznacza spółkę akcyjną będącą organem funduszu;

  8) powszechne towarzystwo - oznacza powszechne towarzystwo emerytalne będące organem otwartego funduszu;

  9) pracownicze towarzystwo - oznacza pracownicze towarzystwo emerytalne będące organem pracowniczego funduszu;

  10) pracodawca zagraniczny - oznacza podmiot, niezależnie od jego formy prawnej, mający siedzibę na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, który w rozumieniu właściwych przepisów prawa ubezpieczeń społecznych i prawa pracy tego państwa jest pracodawcą lub osobą prowadzącą działalność na własny rachunek;

  11) zagraniczny organ nadzoru - oznacza krajowe władze państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwe w zakresie nadzoru nad realizacją programu emerytalnego pracodawcy zagranicznego;

  12) program emerytalny pracodawcy zagranicznego - oznacza zasady gromadzenia oszczędności na cele emerytalne, obowiązujące pracodawcę zagranicznego.