Ustawa z dnia 28.08.1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2018.10.04
do 2018.12.31
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1906
Istniejące wersje czasowe art. 13
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2007.02.21
2010.03.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2010 r. nr 34, poz. 189
2013.08.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 989
2016.03.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 291
2017.04.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 870
2018.10.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1906
2019.01.01
zmieniony przez
2020.01.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 105
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 13. 1. Statut funduszu jest uchwalany przez walne zgromadzenie towarzystwa.

2. Statut funduszu określa:

  1) nazwę funduszu;

  2) firmę, siedzibę i adres towarzystwa;

  3) wysokość kapitału zakładowego towarzystwa, skład akcjonariuszy towarzystwa i ilość posiadanych przez nich akcji;

  4) sposób reprezentacji funduszu przez towarzystwo;

  5) firmę (nazwę), siedzibę i adres depozytariusza;

  6) rodzaje, maksymalną wysokość, sposób oraz tryb kalkulacji i pokrywania kosztów obciążających fundusz, z wyłączeniem kosztów wskazanych w art. 136a, w tym koszty, o których mowa w art. 182a;

  6a) wysokość opłaty, o której mowa w art. 134 ust. 1;

  7) sposób informowania przez fundusz o zmianach statutu;

  8) inne dane przewidziane w przepisach ustawy.

3. Poza danymi, o których mowa w ust. 2, statut otwartego funduszu określa:

  1) dziennik o zasięgu krajowym przeznaczony do ogłoszeń funduszu;

  2) terminy ogłaszania przez fundusz prospektu informacyjnego.

4. Poza danymi, o których mowa w ust. 2, statut pracowniczego funduszu określa:

  1) terminy oraz formę i tryb wypłaty środków zgromadzonych na rachunkach członków;

  2) zasady prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusz, wraz z informacją o tym, czy fundusz będzie sam zarządzał aktywami, czy też powierzy zarządzanie aktywami osobie trzeciej;

  3) zasady przyjmowania składek pracowników zagranicznych, firmę (nazwę), siedzibę i adres zakładu ubezpieczeń na życie oraz zasady odpowiedzialności związanej z ryzykami biometrycznymi lub gwarancjami - w przypadku gdy w statucie funduszu określono możliwość przyjmowania składek pracowników zagranicznych.

4a. Poza danymi, o których mowa w ust. 2, statut dobrowolnego funduszu określa:

  1) tryb oraz warunki zawarcia i rozwiązania umowy o prowadzenie IKE oraz IKZE;

  2) zasady prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusz.

4b. W przypadku gdy założycielem lub akcjonariuszem pracowniczego towarzystwa jest pracodawca zagraniczny i z przepisów jego krajowego prawa ubezpieczeń społecznych i prawa pracy wynika taki wymóg, statut pracowniczego funduszu może zawierać postanowienia dotyczące przekazywania przez fundusz temu pracodawcy lub jego pracownikom dodatkowych informacji, w szczególności dotyczących:

  1) rodzaju ryzyka finansowego, technicznego i innych ryzyk związanych z realizacją programu emerytalnego pracodawcy zagranicznego;

  2) podziału ryzyka, o którym mowa w pkt 1;

  3) docelowego poziomu świadczenia, w przypadku gdy program emerytalny pracodawcy zagranicznego przewiduje pokrycie ryzyk biometrycznych lub gwarancji;

  4) kwoty wypłaty lub świadczenia z programu emerytalnego pracodawcy zagranicznego przewidującego pokrycie ryzyk biometrycznych lub gwarancji, w przypadku zaprzestania zatrudnienia;

  5) w przypadku gdy uczestnicy programu emerytalnego pracodawcy zagranicznego ponoszą ryzyko inwestycyjne - zakresu wyboru polityki inwestycyjnej, jeżeli ma zastosowanie, oraz rzeczywistych portfeli inwestycyjnych, a także informacji dotyczących ryzyka i kosztów związanych z inwestycjami;

  6) postanowień odnoszących się do przeniesienia praw do wypłaty z programu emerytalnego pracodawcy zagranicznego na inną instytucję pracowniczych programów emerytalnych, w przypadku rozwiązania stosunku pracy.

4c. W przypadku zawarcia w statucie pracowniczego funduszu możliwości przyjmowania składek pracowników zagranicznych do statutu dołącza się pisemne zobowiązanie pracodawcy zagranicznego do przejęcia odpowiedzialności od zakładu ubezpieczeń na życie w zakresie, w jakim wynika to z umowy o przyjmowanie składek, w szczególności w przypadku zaniechania przez pracodawcę zagranicznego regularnego opłacania składek pracowników zagranicznych na pokrycie w całości albo w części ryzyk biometrycznych lub gwarancji.

5. Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, dodatkowe dane, jakie powinny być zamieszczone w statucie funduszu, jeżeli wymaga tego interes członków funduszu.