Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 21.04.2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2017 r. poz. 1133

Art. 1. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578, 1579, 2255 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 791 i 1089) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 1571:

   a) § 2 otrzymuje brzmienie:

    "§ 2. Zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.",

   b) § 6 otrzymuje brzmienie:

    "§ 6. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, tryb zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposób korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz innych czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym, mając na względzie ułatwienie zakładania i funkcjonowania spółek, potrzebę zapewnienia sprawności postępowania oraz ochrony bezpieczeństwa i pewności obrotu gospodarczego, a także zabezpieczenia danych zgromadzonych w systemie, w tym danych osobowych.";

  2) w art. 167 § 4 otrzymuje brzmienie:

   "§ 4. Przepisów § 1-3 nie stosuje się do zgłoszenia spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy. Do zgłoszenia tej spółki należy dołączyć, sporządzone na formularzach udostępnianych w systemie teleinformatycznym:

    1) umowę spółki opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;

    2) listę wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich, opatrzoną przez każdego z członków zarządu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;

    3) oświadczenie wszystkich członków zarządu opatrzone przez każdego z nich kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione, jeżeli wkłady zostały wniesione najpóźniej w chwili zgłoszenia spółki.".

Art. 2. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 6943:

   a) uchyla się § 31,

   b) § 4 otrzymuje brzmienie:

    "§ 4. W przypadku złożenia wniosku w sposób opisany w § 3, doręczenia orzeczeń i pism sądowych będą dokonywane osobom składającym tą drogą wniosek za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie rejestrowe.";

  2) w art. 6944 uchyla się § 21.

Art. 3. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700 i 1089) w art. 19 ust. 2b otrzymuje brzmienie:

  "2b. Wnioski składane drogą elektroniczną są opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.".

Art. 4. Do wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy:

  1) złożonych i nierozpoznanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy albo

  2) złożonych po wejściu w życie niniejszej ustawy, ale dotyczących spółki, której umowa w chwili złożenia wniosku nie uległa rozwiązaniu zgodnie z art. 169 ustawy zmienianej w art. 1

- stosuje się przepisy art. 6943 § 31 ustawy zmienianej w art. 2 oraz art. 19 ust. 2b ustawy zmienianej w art. 3 w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

_________________
*) Ustawa została ogłoszona w dniu 12.06.2017 r.