Ustawa z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2019.05.04
do 2019.07.29
dodany przez
art. 155 
Istniejące wersje czasowe art. 2b
2019.05.04
dodany przez
2019.07.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1421
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 2b. 1. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji zadań lub obowiązków określonych w ustawie i rozporządzeniu nr 537/2014 podlegają przeglądowi nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania.

2. Dane osobowe podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu polegającym co najmniej na:

  1) dopuszczeniu przez administratora danych do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób do tego uprawnionych;

  2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy;

  3) regularnym testowaniu i doskonaleniu stosowanych środków technicznych i organizacyjnych;

  4) zapewnieniu bezpiecznej komunikacji w sieciach teleinformatycznych;

  5) zapewnieniu ochrony przed nieuprawnionym dostępem do systemów informatycznych;

  6) zapewnieniu integralności danych w systemach informatycznych;

  7) określeniu zasad bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.

3. Obowiązek zachowania tajemnicy, o której mowa w art. 78 i art. 95, nie ustaje w przypadku, gdy z żądaniem ujawnienia informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta albo wykonywaniem zadań przez podmioty, o których mowa w tych przepisach, występuje Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.