Ustawa z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2018.10.01
do 2019.07.29
zmieniony przez
art. 162 
Istniejące wersje czasowe art. 12
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 1089
2018.10.01
zmieniony przez
2019.07.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1421
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 12. 1. Do zadań Komisji należy:

  1) przeprowadzanie egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów, w tym egzaminu dyplomowego;

  2) stwierdzanie, na wniosek kandydata na biegłego rewidenta:

   a) zaliczenia egzaminów z wiedzy, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 i 5,

   b) spełnienia warunku, o którym mowa odpowiednio w art. 4:

    - ust. 2 pkt 5, 

    - ust. 3 pkt 1,

   c) zaliczenia praktyki - w przypadku spełniania warunków, o których mowa w art. 15 ust. 6;

  3) ustalanie pytań testowych i zadań sytuacyjnych oraz przygotowywanie zestawów egzaminacyjnych na poszczególne egzaminy, w tym egzamin dyplomowy, dla kandydatów na biegłych rewidentów;

  4) rozpatrywanie odwołań od wyników egzaminów oraz odwołań, o których mowa w art. 14 ust. 7;

  5) przeprowadzanie egzaminów, o których mowa w art. 4 ust. 4 i 5;

  6) ustalanie zakresu egzaminu, o którym mowa w art. 5;

  7) ocena równoważności, o której mowa w art. 4 ust. 5.

2. Komisja publikuje przykładowe pytania testowe i zadania sytuacyjne wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi.

3. Jeżeli realizowany przez uczelnię posiadającą uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie nauk ekonomicznych program studiów na danym kierunku, poziomie i profilu obejmuje wiedzę w zakresie wskazanym w art. 14 ust. 1 i 2, a egzaminy w tym zakresie są przeprowadzane w formie pisemnej, Komisja zawiera z uczelnią, na jej wniosek, umowę, o której mowa w art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668). Do podpisania umowy w imieniu Komisji jest uprawniony jej przewodniczący.