Ustawa z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2017.06.06
do 2018.12.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 1089
Istniejące wersje czasowe art. 183
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 1089
2019.01.01
zmieniony przez
2019.07.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1421
2020.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 183. 1. Karami administracyjnymi są:

  1) kara upomnienia;

  2) kara pieniężna;

  3) zakaz przeprowadzania badań;

  4) zakaz wykonywania czynności rewizji finansowej;

  5) zakaz świadczenia usług objętych standardami wykonywania zawodu;

  6) zakaz pełnienia funkcji członka zarządu lub innego organu zarządzającego lub członka rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego w firmach audytorskich przez osoby odpowiedzialne za naruszenie przepisów ustawy lub rozporządzenia nr 537/2014;

  7) skreślenie z listy.

2. Nakładając karę, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nakazuje się zaprzestanie określonego postępowania i powstrzymanie się od niego w przyszłości.

3. Kara pieniężna nakładana na firmy audytorskie nie może przekroczyć 10% przychodów netto ze sprzedaży usług świadczonych w ramach działalności, o której mowa w art. 47 ust. 1 i 2, osiągniętych przez firmę audytorską w poprzednim roku obrotowym. Jeżeli w poprzednim roku obrotowym firma audytorska nie osiągnęła przychodów z tytułów, o których mowa w zdaniu pierwszym, wysokość kary odnosi się do ostatniego roku obrotowego, w którym firma osiągnęła przychody z tych tytułów.

4. Kara pieniężna nakładana na poszczególne osoby, o których mowa w art. 182 ust. 2, nie może przekraczać 250.000 zł.

5. Kary, o których mowa w ust. 1 pkt 3-6, nakładane są na okres od roku do 3 lat.

6. Ustalając rodzaj i wymiar kary nakładanej na firmę audytorską lub osoby, o których mowa w art. 182 ust. 2, uwzględnia się w szczególności:

  1) wagę naruszenia i czas jego trwania;

  2) stopień przyczynienia się do powstania naruszenia;

  3) sytuację finansową wyrażającą się w szczególności w wysokości rocznych przychodów lub dochodów;

  4) kwotę zysków osiągniętych lub strat unikniętych, w zakresie, w jakim można je ustalić;

  5) stopień współpracy z Krajową Radą Biegłych Rewidentów lub Komisją Nadzoru Audytowego;

  6) popełnione dotychczas naruszenia.