Ustawa z dnia 6.12.2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2014.11.26
do 2016.03.22
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1649
Istniejące wersje czasowe art. 14f
2014.04.08
dodany przez
2014.11.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1649
2016.03.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 383
2017.07.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1376
2018.07.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1307
2019.07.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1295
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 14f. 1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego sporządza sprawozdanie roczne z realizacji umowy partnerstwa w terminie 8 miesięcy od zakończenia każdego roku oraz przedkłada je Komitetowi do spraw Umowy Partnerstwa i Radzie Ministrów do wiadomości.

2. Pierwsze sprawozdanie roczne z realizacji umowy partnerstwa, obejmujące lata 2014 i 2015, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego sporządza w 2016 r. Ostatnie sprawozdanie roczne, za 2022 r., minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego sporządza w 2023 r.

3. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego sporządza, w latach 2017 i 2019, sprawozdania z postępu realizacji umowy partnerstwa i przedkłada je Komitetowi do spraw Umowy Partnerstwa oraz Radzie Ministrów do wiadomości, a także przedstawia je Komisji Europejskiej.

4. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego sporządza, do dnia 30 czerwca 2025 r., końcowe sprawozdanie z realizacji umowy partnerstwa.

5. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa przekazują ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, w terminie 6 miesięcy od zakończenia każdego roku, sprawozdania roczne z realizacji programów służących realizacji umowy partnerstwa znajdujących się we właściwości tych ministrów. Pierwsze sprawozdanie roczne, obejmujące lata 2014 i 2015, jest przekazywane w 2016 r. Ostatnie sprawozdanie roczne, za 2023 r., jest przekazywane do dnia 31 stycznia 2025 r.