Ustawa z dnia 6.12.2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2014.04.08
do 2014.09.12
dodany przez
art. 1 
Istniejące wersje czasowe art. 14p
2014.04.08
dodany przez
2014.09.13
zmieniony przez
2014.11.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1649
2016.03.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 383
2017.07.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1376
2017.09.02
zmieniony przez
2018.07.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1307
2019.07.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1295
2021.06.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1057
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 14p. 1. Kontrakt terytorialny określa co najmniej:

  1) województwo, którego dotyczy;

  2) cele przewidziane do realizacji na terenie danego województwa;

  3) przedsięwzięcia priorytetowe i warunki ich realizacji, zgodne z celami wynikającymi odpowiednio ze strategii rozwoju, o których mowa w art. 9;

  4) okres realizacji przedsięwzięć priorytetowych;

  5) oczekiwane rezultaty przedsięwzięć priorytetowych;

  6) źródła jego finansowania;

  7) zakres i tryb sprawozdawczości z jego realizacji;

  8) sposób wykonywania przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego kontroli i monitoringu nad jego realizacją;

  9) sposób i warunki weryfikacji realizacji przedsięwzięć priorytetowych;

  10) warunki jego zmian;

  11) warunki i sposób jego rozwiązania.

2. Kontrakt terytorialny określa ponadto wysokość, sposób i warunki dofinansowania programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, opracowywanych przez zarząd województwa.

3. Do zmiany kontraktu terytorialnego przepisy art. 14m-14o stosuje się odpowiednio.

4. Zmiany kontraktu terytorialnego w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 i 7-9, oraz dotyczące sposobu i warunków dofinansowania programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, opracowywanych przez zarząd województwa, nie wymagają przyjęcia w drodze uchwały Rady Ministrów.