Ustawa z dnia 6.12.2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2014.04.08
do 2014.11.25
dodany przez
art. 1 
Istniejące wersje czasowe art. 14e
2014.04.08
dodany przez
2014.11.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1649
2016.03.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 383
2017.07.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1376
2018.07.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1307
2019.07.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1295
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 14e. 1. Projekt umowy partnerstwa opracowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego we współpracy w szczególności z:

    1) ministrami właściwymi ze względu na zakres objęty umową partnerstwa;

    2) zarządami województw;

    3) partnerami społecznymi i gospodarczymi.

2. Projekt umowy partnerstwa opiniuje Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego.

3. Przy opracowywaniu projektu umowy partnerstwa uwzględnia się strategie rozwoju, o których mowa w art. 9, oraz koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju.

4. Projekt umowy partnerstwa jest przyjmowany przez Radę Ministrów, w drodze uchwały, na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

5. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego negocjuje z Komisją Europejską przyjęty przez Radę Ministrów projekt umowy partnerstwa.

6. Umowa partnerstwa zatwierdzona przez Komisję Europejską jest przekazywana do wiadomości członkom Rady Ministrów.

7. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" komunikat o:

    1) podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej umowę partnerstwa;

    2) adresie strony internetowej, na której zostanie zamieszczona treść umowy partnerstwa.

8. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany umowy partnerstwa.