Ustawa z dnia 6.12.2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2009.06.04
do 2014.04.07
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2009 r. nr 84, poz. 712
Istniejące wersje czasowe art. 12a
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.12.20
2009.06.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2009 r. nr 84, poz. 712
2014.04.08
zmieniony przez
2014.09.25
zmieniony przez
2014.11.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1649
2016.03.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 383
2017.07.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1376
2018.07.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1307
2019.07.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1295
2020.11.13
zmieniony przez
2021.06.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1057
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 12a. 1. Średniookresowa strategia rozwoju kraju zawiera w szczególności:

  1) diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej, regionalnej i przestrzennej kraju, z uwzględnieniem stanu środowiska;

  2) prognozę trendów rozwojowych w okresie objętym strategią;

  3) informację o sposobie uwzględnienia rekomendacji wynikających z raportu ewaluacyjnego, zawierającego szacunkową ocenę skutków strategii, sporządzonego przed rozpoczęciem jej realizacji;

  4) określenie celów strategicznych w okresie realizacji strategii w wymiarze społecznym, gospodarczym, regionalnym i przestrzennym;

  5) wskaźniki realizacji;

  6) określenie kierunków polityki państwa służących osiąganiu celów strategicznych polityki rozwoju;

  7) określenie kierunków interwencji podmiotów, o których mowa w art. 3, służącej osiąganiu celów strategicznych polityki rozwoju;

  8) wyznaczenie obszarów problemowych o znaczeniu krajowym i ponadregionalnym wymagających interwencji państwa;

  9) założenia systemu realizacji oraz ram finansowych.

2. Projekt średniookresowej strategii rozwoju kraju jest opracowywany i uzgadniany przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego we współpracy z właściwymi ministrami.

3. Średniookresowa strategia rozwoju kraju ustala strategiczne zadania państwa i zasady uwzględniania ich w programach.

4. Średniookresowa strategia rozwoju kraju uwzględnia ustalenia zawarte w długookresowej strategii rozwoju kraju.

5. Przepisy art. 11 ust. 3-5 oraz art. 12 stosuje się odpowiednio.

6. Prezes Rady Ministrów przekazuje Sejmowi i Senatowi, do dnia 31 lipca każdego roku, informację o realizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju, z uwzględnieniem stopnia osiągnięcia celów długookresowej strategii rozwoju kraju w roku poprzednim.

7. Średniookresowa strategia rozwoju kraju podlega okresowej aktualizacji, co najmniej raz na cztery lata.