Ustawa z dnia 6.12.2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.07.06
do 2019.07.11
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1307
Istniejące wersje czasowe art. 35a
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.12.20
2009.06.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2009 r. nr 84, poz. 712
2014.04.08
zmieniony przez
2014.11.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1649
2016.03.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 383
2017.07.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1376
2018.07.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1307
2019.07.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1295
2020.11.13
zmieniony przez
2021.06.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1057
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 35a. 1. W celu zapewnienia efektywnej koordynacji programowania i wdrażania polityki rozwoju, a także strategicznego monitorowania i oceny instrumentów jej realizacji tworzy się Komitet Koordynacyjny do spraw Polityki Rozwoju, zwany dalej "Komitetem Koordynacyjnym", jako organ opiniodawczo-doradczy Prezesa Rady Ministrów.

2. Do zadań Komitetu Koordynacyjnego należy w szczególności:

  1) określanie potrzeb i inicjowanie działań w zakresie programowania i realizacji polityki rozwoju;

  2) ocena realizacji długookresowej i średniookresowej strategii rozwoju kraju;

  3) ocena spójności realizacji polityki rozwoju, z uwzględnieniem polityk unijnych;

  4) ocena uwarunkowań, wyzwań wewnętrznych i zewnętrznych rozwoju kraju;

  5) ocena skuteczności przyjętych rozwiązań kształtowania i realizacji polityki rozwoju;

  6) monitorowanie realizacji strategii i programów, w tym poszczególnych instrumentów dla prowadzenia polityki rozwoju;

  7) inicjowanie opracowywania prognoz i raportów o rozwoju społeczno-gospodarczym i terytorialnym;

  8) ocena potencjału administracyjnego instytucji uczestniczących w zarządzaniu procesami rozwoju kraju;

  9) formułowanie opinii i rekomendacji dotyczących kształtowania oraz realizacji polityki rozwoju;

  10) opiniowanie projektów dokumentów strategicznych w zakresie polityki rozwoju, w szczególności strategii rozwoju, o których mowa w art. 9, oraz koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, a także dokumentów służących ich realizacji, z wyłączeniem strategii rozwoju województw.

3. Komitetowi Koordynacyjnemu przewodniczy Prezes Rady Ministrów lub wyznaczony przez niego przedstawiciel.

4. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze zarządzenia, skład Komitetu Koordynacyjnego oraz regulamin jego pracy.

5. Przewodniczący Komitetu Koordynacyjnego może zapraszać do udziału w pracach Komitetu osoby niebędące jego członkami, w szczególności przedstawicieli strony samorządowej i partnerów społeczno-gospodarczych, jeżeli wymaga tego zakres spraw będących przedmiotem prac Komitetu.