Ustawa z dnia 6.12.2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2018.07.06
do 2019.07.11
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1307
Istniejące wersje czasowe art. 20b
2014.04.08
dodany przez
2014.11.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1649
2016.03.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 383
2017.07.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1376
2018.07.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1307
2019.07.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1295
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 20b. 1. Jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 2, 5, 10-14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000) mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na:

    1) przedsięwzięcia priorytetowe, o których mowa w art. 14p ust. 1 pkt 3;

    2) wydatki wynikające lub związane z realizacją programów operacyjnych oraz programów służących realizacji umowy partnerstwa.

2. Przekazanie dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, odbywa się na podstawie umowy zawartej przez:

    1) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, lub

    2) właściwego ministra lub właściwego miejscowo wojewodę, po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego

- z jednostkami sektora finansów publicznych, o których mowa w ust. 1, na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.