Ustawa z dnia 9.03.2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.05.15
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 859
Istniejące wersje czasowe art. 7
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 708
2018.06.14
zmieniony przez
2018.10.01
zmieniony przez
2018.12.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2332
2020.05.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 859
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 7. 1. W przypadku przewozu towaru z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium drugiego państwa członkowskiego albo państwa trzeciego przewoźnik jest obowiązany przesłać do rejestru, przed rozpoczęciem przewozu towaru na terytorium kraju, zgłoszenie i uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia.

2. Zgłoszenie zawiera w przypadku:

  1) przewozu po drodze publicznej:

   a) dane przewoźnika obejmujące:

    - imię i nazwisko albo nazwę,

    - adres zamieszkania albo siedziby,

   b) numer identyfikacji podatkowej przewoźnika albo numer, za pomocą którego przewoźnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo podatku od wartości dodanej, jeżeli jest obowiązany go posiadać,

   c) dane nadawcy towarów obejmujące:

    - imię i nazwisko albo nazwę,

    - adres zamieszkania albo siedziby,

   d) dane odbiorcy towarów obejmujące:

    - imię i nazwisko albo nazwę,

    - adres zamieszkania albo siedziby,

   e) miejsce i datę rozpoczęcia przewozu towaru na terytorium kraju,

   f) miejsce zakończenia przewozu towaru na terytorium kraju,

   g) planowaną datę zakończenia przewozu towaru na terytorium kraju,

   h) dane dotyczące towaru będącego przedmiotem przewozu, w szczególności rodzaju towaru, pozycji CN, ilości, masy brutto lub objętości towaru,

   i) numer dokumentu przewozowego towarzyszącego przewożonemu towarowi,

   j) numer zezwolenia, zaświadczenia lub licencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, o ile są wymagane,

   k) numery rejestracyjne środka transportu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 lit. a,

   l) numer lokalizatora albo numer urządzenia;

  2) przewozu po krajowej sieci kolejowej:

   a) dane przewoźnika obejmujące:

    - imię i nazwisko albo nazwę,

    - adres zamieszkania albo siedziby,

   b) numer identyfikacji podatkowej przewoźnika albo numer, za pomocą którego przewoźnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo podatku od wartości dodanej, jeżeli jest obowiązany go posiadać,

   c) dane nadawcy towarów obejmujące:

    - imię i nazwisko albo nazwę,

    - adres zamieszkania albo siedziby,

   d) dane odbiorcy towarów obejmujące:

    - imię i nazwisko albo nazwę,

    - adres zamieszkania albo siedziby,

   e) miejsce i datę rozpoczęcia przewozu towaru na terytorium kraju,

   f) miejsce zakończenia przewozu towaru na terytorium kraju,

   g) planowaną datę zakończenia przewozu towaru na terytorium kraju,

   h) dane dotyczące towaru będącego przedmiotem przewozu, w szczególności rodzaju towaru, pozycji CN, ilości, masy brutto lub objętości towaru,

   i) numer dokumentu przewozowego towarzyszącego przewożonemu towarowi,

   j) numer pociągu,

   k) numer pojazdu bez napędu,

   l) numer lokalizatora albo numer urządzenia.