Ustawa z dnia 9.03.2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2019.09.01
do 2020.05.14
dodany przez
art. 1 
Istniejące wersje czasowe art. 6a
2019.09.01
dodany przez
2020.05.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 859
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 6a. 1. W przypadku dostawy paliw opałowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, w przypadku dostawy niezwiązanej z przewozem, podmiot sprzedający jest obowiązany przesłać do rejestru zgłoszenie i uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia nie później niż z chwilą przeniesienia posiadania lub własności tych paliw.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zgłoszenie zawiera:

  1) dane podmiotu sprzedającego obejmujące:

   a) imię i nazwisko albo nazwę,

   b) adres zamieszkania albo siedziby;

  2) dane podmiotu nabywającego obejmujące:

   a) imię i nazwisko albo nazwę,

   b) adres zamieszkania albo siedziby;

  3) numer identyfikacji podatkowej podmiotu sprzedającego;

  4) numer identyfikacji podatkowej podmiotu nabywającego;

  5) dane dotyczące towaru będącego przedmiotem dostawy, w szczególności rodzaju towaru, kodu CN, ilości, masy brutto lub objętości towaru.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podmiot nabywający nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu przeniesienia posiadania lub własności towaru uzupełnia zgłoszenie o:

  1) informację o ilości odebranego towaru;

  2) informację, że działa jako zużywający podmiot olejowy lub pośredniczący podmiot olejowy;

  3) oświadczenie, o którym mowa w art. 89 ust. 5 pkt 3 lit. a lub b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.