Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8.03.2017 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5000 zł

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2017 r. poz. 532

Na podstawie art. 36 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 191) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób ustalania umorzonych kwot oraz termin ogłaszania wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5000 zł, zwanego dalej "wykazem", a także organy obowiązane do przekazywania dyrektorowi izby administracji skarbowej danych umożliwiających sporządzenie tego wykazu i termin ich przekazywania.

§ 2. Podaniu do publicznej wiadomości podlega umorzona przez ten sam organ podatkowy na podstawie art. 67a § 1 pkt 3, art. 67b, art. 67c § 2 oraz art. 67d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201) kwota zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłat prolongacyjnych danej osobie prawnej, fizycznej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, jeżeli co najmniej jedna z tych kwot lub ich suma przekroczą narastająco w ciągu roku kalendarzowego kwotę 5000 zł. Wykaz sporządza się na podstawie danych przekazywanych przez naczelników urzędów skarbowych, a także własnych decyzji dyrektorów izb administracji skarbowej.

§ 3. Naczelnicy urzędów skarbowych przekazują kwartalne dane o umorzeniach właściwemu dyrektorowi izby administracji skarbowej w terminie 30 dni od ostatniego dnia kwartału.

§ 4. Dyrektor izby administracji skarbowej ogłasza wykaz w terminie 60 dni od ostatniego dnia kwartału, w którym umorzenia, o których mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przekraczają narastająco od początku roku kalendarzowego kwotę 5.000 zł.

§ 5. Rozporządzenie ma zastosowanie do kwot zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłat prolongacyjnych, umorzonych na podstawie art. 67a § 1 pkt 3, art. 67b, art. 67c § 2 oraz art. 67d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r.

§ 6. W 2017 r. wykaz sporządza się na podstawie danych o umorzeniach wynikających z decyzji wydanych przez dyrektorów izb skarbowych, dyrektorów izb celnych, naczelników urzędów celnych, naczelników urzędów skarbowych oraz decyzji dyrektorów izb administracji skarbowej.

§ 7. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł (Dz. U. poz. 112 i 1301).

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*)

_________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 14.03.2017 r.