Ustawa z dnia 30.04.2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2004.05.28
do 2011.01.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2004 r. nr 120, poz. 1252
Istniejące wersje czasowe art. 5
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2004 r. nr 120, poz. 1252
2011.02.01
zmieniony przez
2012.03.01
zmieniony przez
2013.02.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 170
2015.03.01
zmieniony przez
2017.03.01
zmieniony przez
2017.11.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 2148
2019.03.01
zmieniony przez
2019.11.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 2173
2020.03.01
zmieniony przez
2020.10.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1725
2021.03.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 5. 1. Świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu lub zawieszeniu, na zasadach określonych w ust. 2-8 w przypadku osiągania przychodu, o którym mowa w art. 104 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zwanego dalej "przychodem".

2. Świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu, jeżeli łączna kwota świadczenia przedemerytalnego i przychodu przekracza miesięcznie kwotę 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych, zwaną dalej "dopuszczalną kwotą przychodu", a przychód nie jest jednak wyższy niż kwota 70% tego wynagrodzenia, zwana dalej "graniczną kwotą przychodu".

3. Jeżeli łączna kwota świadczenia przedemerytalnego i przychodu przekracza dopuszczalną kwotę przychodu, świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu o kwotę tego przekroczenia pomniejszoną o obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne należne od ubezpieczonego, ustalone od kwoty tego przekroczenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku, gdy w wyniku zmniejszenia, o którym mowa w ust. 3, kwota świadczenia przedemerytalnego byłaby niższa niż 335 zł, świadczenie przedemerytalne wynosi 335 zł, z zastrzeżeniem ust. 5. Do kwoty świadczenia przedemerytalnego w wysokości 335 zł art. 3 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

5. W przypadku gdy kwota przychodu przekracza graniczną kwotę przychodu, świadczenie przedemerytalne ulega zawieszeniu.

6. Jeżeli wysokość świadczenia przedemerytalnego jest wyższa od dopuszczalnej kwoty przychodu, świadczenie to podlega zawieszeniu, niezależnie od kwoty uzyskiwanego przychodu.

7. Przychód uważa się za osiągnięty w miesiącu, w którym został wypłacony.

8. Przy ustalaniu przychodu nie uwzględnia się kwot przychodu należnych za okres przed dniem, od którego ustalono prawo do świadczenia przedemerytalnego.