Ustawa z dnia 30.04.2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2017.03.01
do 2017.11.20
zmieniony przez
art. 4 
Istniejące wersje czasowe art. 5
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2004 r. nr 120, poz. 1252
2011.02.01
zmieniony przez
2012.03.01
zmieniony przez
2013.02.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 170
2015.03.01
zmieniony przez
2017.03.01
zmieniony przez
2017.11.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 2148
2019.03.01
zmieniony przez
2019.11.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 2173
2020.03.01
zmieniony przez
2020.10.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1725
2021.03.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 5. 1. Świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu lub zawieszeniu, na zasadach określonych w ust. 2-5, 7 i 8, w przypadku osiągania przychodu, o którym mowa w art. 104 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zwanego dalej "przychodem".

2. Świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu, jeżeli kwota przychodu przekracza miesięcznie kwotę 25% przeciętnego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych, zwaną dalej "dopuszczalną kwotą przychodu", nie przekracza jednak kwoty 70% tego wynagrodzenia, zwanej dalej "graniczną kwotą przychodu".

3. Jeżeli kwota przychodu przekracza dopuszczalną kwotę przychodu, świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu o kwotę tego przekroczenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku gdy w wyniku zmniejszenia, o którym mowa w ust. 3, kwota świadczenia przedemerytalnego byłaby niższa niż 520,00 zł*), świadczenie przedemerytalne wynosi 520,00 zł, z zastrzeżeniem ust. 5. Do kwoty świadczenia przedemerytalnego w wysokości 520,00 zł art. 3 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

*)Uwaga od redakcji:
Zobacz aktualne kwoty przychodu mające wpływ na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia przedemerytalnego

5. W przypadku gdy kwota przychodu przekracza graniczną kwotę przychodu, świadczenie przedemerytalne ulega zawieszeniu.

6. (uchylony)

7. Przychód uważa się za osiągnięty w miesiącu, w którym został wypłacony.

8. Przy ustalaniu przychodu nie uwzględnia się kwot przychodu należnych za okres przed dniem, od którego ustalono prawo do świadczenia przedemerytalnego.