Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15.02.2017 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2017 r. poz. 334

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6, art. 55 ust. 3 oraz art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43 i 60) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) szczegółowe warunki i tryb zwrotu akcyzy w przypadkach, o których mowa w art. 42 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej "ustawą";

  2) szczegółowe warunki dokonywania przeładunku wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy poza składem podatkowym;

  3) wzór oraz sposób obiegu kart uproszczonego dokumentu towarzyszącego;

  4) warunki, na jakich dokument handlowy może zastąpić uproszczony dokument towarzyszący.

Rozdział 2

Szczegółowe warunki i tryb zwrotu akcyzy

§ 2. Do wniosku o zwrot akcyzy w przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 4 pkt 1 ustawy, dołącza się:

  1) dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju po upływie terminów, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy;

  2) informację o numerze referencyjnym e-AD;

  3) dokument zastępujący raport odbioru albo dokument zastępujący raport wywozu - w przypadku niedostępności Systemu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwanego dalej "Systemem";

  4) alternatywny dowód potwierdzający zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy - w przypadku wydania takiego dowodu przez właściwe organy podatkowe na terytorium kraju lub przez właściwe organy państwa członkowskiego.

§ 3. Do wniosku o zwrot akcyzy w przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 4 pkt 2 ustawy, dołącza się:

  1) dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju;

  2) informację o numerze referencyjnym e-AD;

  3) dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy w państwie członkowskim w związku z naruszeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

§ 4. Do wniosku o zwrot akcyzy w przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 4 pkt 3 ustawy, dołącza się:

  1) dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju po upływie terminu, o którym mowa w art. 42 ust. 1 pkt 8 ustawy;

  2) dokumenty potwierdzające dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej albo wyprowadzenie wyrobów akcyzowych poza terytorium Unii Europejskiej.

§ 5. Do wniosku o zwrot akcyzy w przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 8 ustawy, dołącza się:

  1) dokumenty, o których mowa w art. 42 ust. 9 ustawy;

  2) informację o numerze referencyjnym e-AD.

§ 6. 1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, uwzględniając wniosek o zwrot akcyzy w przypadkach, o których mowa w art. 42 ust. 4 i 8 ustawy, ostemplowuje pieczęcią urzędu oraz dziurkuje każdy dołączony do wniosku dokument w formie papierowej potwierdzający odpowiednio:

  1) zapłatę akcyzy na terytorium kraju - w przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 4 pkt 1 ustawy;

  2) zapłatę akcyzy na terytorium państwa członkowskiego w związku z naruszeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy - w przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 4 pkt 2 ustawy;

  3) zapłatę akcyzy na terytorium kraju oraz dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej albo wyprowadzenie wyrobów akcyzowych poza terytorium Unii Europejskiej - w przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 4 pkt 3 ustawy;

  4) zapłatę akcyzy na terytorium państwa członkowskiego oraz na terytorium kraju - w przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 8 ustawy.

2. Po dokonaniu zwrotu akcyzy właściwy naczelnik urzędu skarbowego niezwłocznie zwraca uprawnionemu podmiotowi ostemplowane oraz przedziurkowane dokumenty, o których mowa w ust. 1, oraz pozostałe dokumenty dołączone do wniosku.

Rozdział 3

Szczegółowe warunki dokonywania przeładunku wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy poza składem podatkowym

§ 7. Przeładunek wyrobów akcyzowych przemieszczanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy poza składem podatkowym odbywa się w obecności lub za wiedzą naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego ze względu na miejsce dokonywania przeładunku.

§ 8. 1. W przypadku przeładunku, o którym mowa w § 7, gdy przemieszczanie wyrobów akcyzowych odbywa się z zastosowaniem Systemu, naczelnik urzędu celno-skarbowego właściwy ze względu na miejsce dokonywania przeładunku zamieszcza w Systemie informacje dotyczące przeładunku określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 41h ust. 2 ustawy.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, gdy przeładunek odbywa się jedynie za wiedzą naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego ze względu na miejsce dokonywania przeładunku, z wyłączeniem jego obecności, podmiot dokonujący przeładunku niezwłocznie przekazuje temu organowi informacje, o których mowa w ust. 1, w celu ich zamieszczenia w Systemie.

3. Przepisy ust. 1 i 2 oraz § 7 nie mają zastosowania w przypadku wyrobów akcyzowych przesyłanych w formie przesyłek kurierskich, gdy:

  1) dla każdej przesyłki wyrobów akcyzowych, stanowiącej odrębną, niepodzielną, zapakowaną całość, wystawiany jest oddzielny e-AD;

  2) przeładunek polega wyłącznie na przeniesieniu przesyłki wyrobów akcyzowych z jednego na drugi środek transportu, bez naruszenia zawartości tej przesyłki;

  3) zamknięcia urzędowe lub inne zabezpieczenia stosowane w obrocie handlowym, naniesione na opakowania wyrobów akcyzowych, nie ulegają uszkodzeniu.

§ 9. 1. Jeżeli wyroby akcyzowe przemieszczane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, z zastosowaniem Systemu, na podstawie jednego e-AD są przeładowywane poza składem podatkowym na więcej niż jeden środek transportu, to do każdej partii tych wyrobów, znajdującej się na oddzielnym środku transportu, należy dołączyć informację, w formie adnotacji na:

  1) wydruku e-AD z nadanym numerem referencyjnym albo

  2) oryginale lub kopii dokumentu handlowego, w którym umieszczono numer referencyjny nadany w Systemie dla e-AD, albo

  3) oryginale lub kopii dokumentu zastępującego e-AD, w którym umieszczono lokalny numer referencyjny

- o dokonanym przeładunku oraz o danej partii przemieszczanych wyrobów akcyzowych, ze wskazaniem w szczególności nazw, kodów CN oraz ilości i masy tych wyrobów.

2. Odbiorca wyrobów akcyzowych przemieszczanych na podstawie jednego e-AD więcej niż jednym środkiem transportu powinien potwierdzić odbiór przesyłki w jednym raporcie odbioru albo w jednym dokumencie zastępującym raport odbioru.

§ 10. 1. W przypadku przeładunku, o którym mowa w § 7, wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, przemieszczanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy poza Systemem, odbywającego się jedynie za wiedzą naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego ze względu na miejsce dokonywania przeładunku, z wyłączeniem jego obecności, na dokumencie handlowym lub w załączniku do dokumentu handlowego, na podstawie którego przemieszczane są te wyroby, należy umieścić informację, w formie adnotacji, o dokonanym przeładunku. Informacja ta powinna zawierać dane, o których mowa w § 8 ust. 1.

2. Jeżeli wyroby akcyzowe, o których mowa w ust. 1, przemieszczane na podstawie jednego dokumentu handlowego są przeładowywane poza składem podatkowym na więcej niż jeden środek transportu, to do każdej partii tych wyrobów, znajdującej się na oddzielnym środku transportu, należy dołączyć informację, w formie adnotacji na oryginale lub kopii dokumentu handlowego lub w załączniku do dokumentu handlowego, o dokonanym przeładunku oraz o danej partii przemieszczanych wyrobów akcyzowych, ze wskazaniem w szczególności nazw, kodów CN oraz ilości i masy tych wyrobów.

Rozdział 4

Wzór i sposób obiegu kart uproszczonego dokumentu towarzyszącego oraz warunki, na jakich dokument handlowy może zastąpić uproszczony dokument towarzyszący

§ 11. Wzór uproszczonego dokumentu towarzyszącego, wraz z wyjaśnieniami co do jego wypełniania i przeznaczenia, określa załącznik do rozporządzenia. Dopuszcza się również możliwość stosowania poprawnie wypełnionego uproszczonego dokumentu towarzyszącego zgodnie z wzorem zamieszczonym w załączniku do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3649/92 z dnia 17 grudnia 1992 r. w sprawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego w wewnątrzwspólnotowym przemieszczaniu wyrobów akcyzowych, przeznaczonych do konsumpcji w Państwie Członkowskim wysyłki (Dz. Urz. WE L 369 z 18.12.1992, str. 17, Dz. Urz. WE L 369 z 18.12.1992, str. 17/1 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 216).

§ 12. 1. Uproszczony dokument towarzyszący składa się z trzech kart.

2. Jeżeli wyroby akcyzowe znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy są przedmiotem dostawy wewnątrzwspólnotowej:

  1) karta 1 uproszczonego dokumentu towarzyszącego jest pozostawiana u dostawcy;

  2) karty 2 i 3 uproszczonego dokumentu towarzyszącego są dołączane do wysyłanych wyrobów akcyzowych.

3. W przypadku odbioru przez odbierającego na terytorium kraju wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, będących przedmiotem nabycia wewnątrzwspólnotowego:

  1) karta 2 uproszczonego dokumentu towarzyszącego jest pozostawiana u odbierającego;

  2) karta 3 uproszczonego dokumentu towarzyszącego, po potwierdzeniu odbioru wyrobów przez odbierającego, jest przez niego przekazywana do dostawcy w państwie członkowskim.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, karty 1 i 3 uproszczonego dokumentu towarzyszącego powinny być przechowywane przez dostawcę przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym wyroby akcyzowe zostały wysłane.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, karta 2 uproszczonego dokumentu towarzyszącego powinna być przechowywana przez odbierającego przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym wyroby akcyzowe zostały otrzymane.

§ 13. 1. W przypadku zastąpienia uproszczonego dokumentu towarzyszącego przez dokument handlowy dane zawarte w dokumencie handlowym powinny być opatrzone numerem odpowiadającym numerowi właściwej rubryki w uproszczonym dokumencie towarzyszącym.

2. Dokument handlowy powinien zawierać w widocznym miejscu napis: "UPROSZCZONY DOKUMENT TOWARZYSZĄCY DO CELÓW KONTROLI (WYROBY AKCYZOWE)".

Rozdział 5

Przepisy końcowe

§ 14. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych (Dz. U. poz. 2235).

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.*)

_________________
*) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady 2008/118/WE z dnia 16.12.2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającą dyrektywę 92/12/EWG (Dz. Urz. UE L 9 z 14.01.2009, str. 12, Dz. Urz. UE L 50 z 27.02.2010, str. 1, Dz. Urz. UE L 112 z 24.04.2012, str. 21 i Dz. Urz. UE L 353 z 28.12.2013, str. 5).

Załącznik

Uproszczony dokument towarzyszący

Uproszczony dokument towarzyszący

Uproszczony dokument towarzyszący

Uproszczony dokument towarzyszący

Uproszczony dokument towarzyszący

Uproszczony dokument towarzyszący

Uproszczony dokument towarzyszący

DRUKI.Gofin.pl - druk powiązany: Uproszczony dokument towarzyszący