Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17.02.2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2017 r. poz. 331

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43 i 60) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wykaz urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy, a także terytorialny zasięg ich działania określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Właściwym urzędem skarbowym, na którego rachunek bankowy lub z którego rachunku bankowego dokonuje się odpowiednio:

  1) wpłaty:

   a) kwoty stanowiącej wartość podatkowych znaków akcyzy,

   b) kwoty na pokrycie kosztów wytworzenia znaków akcyzy,

   c) należności za legalizacyjne znaki akcyzy,

  2) wypłaty z tytułu zwrotu:

   a) kwot lub należności, o których mowa w pkt 1,

   b) należności za legalizacyjne znaki akcyzy pomniejszonych o koszty ich wytworzenia

  - jest Urząd Skarbowy w Nowym Targu, którego terytorialny zasięg działania w tym zakresie obejmuje całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.*)

________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19.03.2015 r. w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1824), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16.11.2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255).

Załącznik

WYKAZ URZĘDÓW SKARBOWYCH I IZB ADMINISTRACJI SKARBOWEJ, KTÓRYCH ODPOWIEDNIO
NACZELNICY I DYREKTORZY SĄ WŁAŚCIWI W ZAKRESIE SPRAW DOTYCZĄCYCH ZNAKÓW AKCYZY,
A TAKŻE TERYTORIALNY ZASIĘG ICH DZIAŁANIA

Lp.

Izba Administracji Skarbowej

Terytorialny zasięg działania

Urząd Skarbowy

1

2

3

1

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

województwo podlaskie

Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku

2

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

województwo kujawsko-pomorskie

Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

3

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

województwo pomorskie

Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku

4

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

województwo śląskie

Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach

5

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

województwa: małopolskie, świętokrzyskie

Urząd Skarbowy Kraków-Nowa Huta

6

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

województwo lubelskie

Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie

7

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

województwo łódzkie

Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna

8

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

województwo warmińsko-mazurskie

Urząd Skarbowy w Olsztynie

9

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

województwa: lubuskie, wielkopolskie

Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto

10

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

województwo podkarpackie

Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie

11

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie

województwo zachodniopomorskie

Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie

12

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

województwo mazowieckie

Urząd Skarbowy Warszawa-Praga

13

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

województwa: dolnośląskie, opolskie

Urząd Skarbowy Wrocław-Śródmieście