Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.08.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2016 r. poz. 1370

Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 w związku z art. 43 ust. 1 i 2, art. 44, art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 269, z 2014 r. poz. 1199 oraz z 2015 r. poz. 1220) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. poz. 134, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

    1) w załączniku nr 3 do rozporządzenia tabela VIII otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

    2) w załączniku nr 4 do rozporządzenia tabela A otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*)

_________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 31.08.2016 r.

Załącznik nr 1

VIII. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W INSTYTUCIE PAMIĘCI NARODOWEJ
- KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor: biura, oddziału, zastępca dyrektora: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa, Biura Poszukiwań i Identyfikacji, Biura Edukacji Narodowej, Biura Badań Historycznych, Biura Lustracyjnego

XIX-XXI

10

wyższe

7

główny księgowy

według odrębnych 
przepisów

2

Zastępca dyrektora: biura, oddziału,
naczelnik: oddziałowego biura,
oddziałowego archiwum Instytutu
Pamięci Narodowej,
zastępca naczelnika oddziałowego biura
lustracyjnego,
rzecznik prasowy

XVIII-XX

9

wyższe

7

główny księgowy oddziału

według odrębnych 
przepisów

3

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

XVII-XIX

9

wyższe

7

4

Naczelnik: wydziału, delegatury

XVII-XVIII

8

wyższe

7

5

Zastępca naczelnika: oddziałowego biura, oddziałowego archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, wydziału, delegatury

XVI-XVIII

7

wyższe

7

6

Główny: specjalista, analityk, kierownik wydziału archiwalnego w delegaturze,
kierownik: sekcji, referatu, archiwum, pracowni, laboratorium, sekretariatu, administrator systemu informatycznego

XV-XVII

6

wyższe

7

radca prawny

według odrębnych 
przepisów

7

Koordynator zespołu,
starszy: specjalista, informatyk, analityk, kustosz archiwalny, konserwator archiwalny

XIII-XV

-

wyższe

6

8

Specjalista,
informatyk,
analityk,
kustosz archiwalny,
konserwator archiwalny,
starszy dokumentalista

XII-XIV

-

wyższe

4

9

Dokumentalista,
starszy: inspektor, archiwista, fotograf,
laborant

XI-XIII

-

wyższe

2

średnie

4

10

Inspektor,
archiwista,
starszy księgowy

IX-XII

-

wyższe

-

średnie

2

11

Starszy referent,
księgowy,
fotograf,
laborant,
młodszy: archiwista, konserwator archiwalny

VIII-XI

-

średnie

2

12

Referent, młodszy księgowy

V-IX

-

średnie

-

13

Pomocnik: archiwisty, konserwatora archiwalnego, dokumentalisty

VI-VIII

-

średnie

-

Załącznik nr 2

Tabela A. Tabela stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz kwalifikacji zastępcy Prezesa, dyrektora generalnego, dyrektora: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa, Biura Poszukiwań i Identyfikacji, Biura Edukacji Narodowej oraz Biura Badań Historycznych w Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Lp.

Stanowisko

Kwota
wynagrodzenia
zasadniczego w zł

Kwota dodatku
funkcyjnego
w zł do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Zastępca Prezesa,
dyrektor generalny,
dyrektor: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa, Biura Poszukiwań i Identyfikacji, Biura Edukacji Narodowej oraz
Biura Badań Historycznych

4.730-8.630

2.230

wyższe

8