Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3.01.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2017 r. poz. 51

Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 w związku z art. 43 ust. 1 i 2, art. 44, art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1511, 2074 i 2261) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. poz. 134, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

    1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

      a) w tytule tabeli A wyrazy "w tabeli I, II, IX oraz X" zastępuje się wyrazami "w tabeli I, II oraz IX",

      b) w tytule tabeli B wyrazy "w tabeli VIII" zastępuje się wyrazami "w tabeli VIII oraz X";

    2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia tabela X otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2017 r.*)

____________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 9.01.2017 r.

Załącznik

X. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W PROKURATORII GENERALNEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka
dodatku
funkcyjnego
do

Wymagane kwalifikacje

Wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor biura

XIX-XXI

10

wyższe

7

2

Wicedyrektor biura 

XVIII-XX

9

wyższe

7

Główny księgowy

według odrębnych przepisów

3

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

XVII-XIX

9

wyższe

7

4

Naczelnik wydziału

XVII-XVIII

8

wyższe

7

5

Ekspert

XVII-XIX

6

wyższe

5

6

Główny specjalista

XV-XVII

6

wyższe

7

7

Asystent radcy

XII-XVII

-

według odrębnych przepisów

8

Specjalista

XII-XV

-

wyższe

4

9

Starszy inspektor, samodzielny księgowy

XI-XIV

-

wyższe

2

średnie

4

10

Inspektor

IX-XIII

-

wyższe

-

średnie

2

11

Starszy referent, księgowy

VIII-XI

-

średnie

-

12

Referent

VI-IX

-

średnie

-