Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 15.12.2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

 Dz. U. z 2016 r. poz. 2261

Uwaga od redakcji:
Późniejsze zmiany do ustawy odnoszą się do przepisów pominiętych

Rozdział 1 - 9

(pominięto przez redakcję)

Art. 1 - 96. (pominięto przez redakcję)

Rozdział 10

Zmiany w przepisach

Art. 97. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, 1823, 1860, 1948, 2138 i 2260) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 67 § 11 otrzymuje brzmienie:

   "§ 11. W zakresie określonym odrębną ustawą za inne niż Skarb Państwa państwowe osoby prawne, osoby z udziałem Skarbu Państwa i osoby prawne z udziałem państwowych osób prawnych czynności procesowe może podejmować Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej.";

  2) w art. 259 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) wojskowi i urzędnicy niezwolnieni od zachowania w tajemnicy informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" lub "poufne" oraz osoby zobowiązane do zachowania tajemnicy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli ich zeznanie miałoby być połączone z jej naruszeniem;";

  3) użyte w art. 5, w art. 67 w § 2 w zdaniu drugim, w art. 871 w § 2 i 3, w art. 89 w § 1, w art. 99, w art. 129 w § 2, 21 i 3, w art. 132 w § 1 i 12, w art. 161, w art. 210 w § 21, w art. 327 w § 1, w art. 331 w § 11 oraz w art. 357 w § 2, w różnym przypadku wyrazy "Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej".

Art. 98. W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2011 r. poz. 430 i 654 oraz z 2015 r. poz. 1348 i 1960) w art. 2:

  1) w pkt 2 skreśla się wyrazy "Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa";

  2) w pkt 3 skreśla się wyrazy "wiceprezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa".

Art. 99. W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1999) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 100. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233 i 1579) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 101. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2016 r. poz. 790, 996, 1159, 1948 i 2175) w art. 364 w ust. 8 pkt 17 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 102. W ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1511 i 2074) w art. 1 w ust. 1 pkt 8a otrzymuje brzmienie:

  "8a) Urzędzie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach nieuregulowanych w odrębnych przepisach;".

Art. 103. W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1796 i 1948) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 104. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 720 i 1165) w art. 34a w ust. 5 w pkt 10 wyrazy "Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa" zastępuje się wyrazami "Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej".

Art. 105. W ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677) art. 49a otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 106. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1749, 1948 i 2138) wprowadza się następujące zmiany:

  1) art. 88 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 88. 1. Pełnomocnikiem może być adwokat, radca prawny lub radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Do pełnomocnika stosuje się odpowiednio art. 77, art. 78, art. 81a § 1-3, art. 83, art. 84, art. 86 § 2 oraz przepisy wydane na podstawie art. 81a § 4.

   2. Na zasadach określonych w odrębnej ustawie czynności zastępstwa wykonuje Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej.";

  2) w art. 180 § 2 otrzymuje brzmienie:

   "§ 2. Osoby obowiązane do zachowania tajemnicy notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, doradcy podatkowego, lekarskiej, dziennikarskiej lub statystycznej oraz tajemnicy Prokuratorii Generalnej, mogą być przesłuchiwane co do faktów objętych tą tajemnicą tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu. W postępowaniu przygotowawczym w przedmiocie przesłuchania lub zezwolenia na przesłuchanie decyduje sąd, na posiedzeniu bez udziału stron, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty doręczenia wniosku prokuratora. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.".

Art. 107. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. poz. 1584, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 2:

   a) pkt 3a otrzymuje brzmienie:

    "3a) radców Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej i referendarzy zatrudnionych w Urzędzie Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej;",

   b) po pkt 3b dodaje się pkt 3c w brzmieniu:

    "3c) pracowników zatrudnionych w Urzędzie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej do wykonywania zadań, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2261);";

  2) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Zakaz zajmowania stanowisk w organach spółek, o którym mowa w art. 4 pkt 1, nie dotyczy osób wymienionych w art. 2 pkt 1, 2, 3a, 3c i 6-10, o ile zostały zgłoszone do objęcia takich stanowisk w spółce prawa handlowego przez: Skarb Państwa, inne państwowe osoby prawne, spółki, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne osoby prawne jednostek samorządu terytorialnego; osoby te nie mogą zostać zgłoszone do więcej niż dwóch spółek prawa handlowego z udziałem podmiotów zgłaszających te osoby.".

Art. 108. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 358 i 2103) w art. 22 w § 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 109. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1138 i 1358) w art. 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 110. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) w art. 298 w pkt 6b wyrazy "Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa" zastępuje się wyrazami "Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej".

Art. 111. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062, 1948 i 2103) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 112. W ustawie z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1066) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 6 w § 1 w pkt 7 wyrazy "starszego radcy lub radcy w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa" zastępuje się wyrazami "lub radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej";

  2) w art. 6a w § 1 w pkt 2 wyrazy "starszego radcy lub radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa" zastępuje się wyrazami "lub radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej";

  3) w art. 7 w § 1 wyrazy "starszego radcy lub radcy w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa" zastępuje się wyrazami "lub radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej".

Art. 113. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, 846, 996, 1579, 1948 i 2103) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 28 w § 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

   "W zakresie określonym ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2261) za Skarb Państwa czynności w postępowaniu podejmuje Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej.";

  2) w art. 175 § 2 otrzymuje brzmienie:

   "§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo jeżeli skargę kasacyjną wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka.";

  3) w art. 264 § 2 otrzymuje brzmienie:

   "§ 2. Uchwały, o których mowa w art. 15 § 1 pkt 2, Naczelny Sąd Administracyjny podejmuje na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prokuratora Generalnego, Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, a uchwały, o których mowa w art. 15 § 1 pkt 3, na podstawie postanowienia składu orzekającego.".

Art. 114. W ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1254 i 2103) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 115. W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 i 2260) w art. 218a wyrazy "radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa" zastępuje się wyrazami "radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej".

Art. 116. W ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721, 1948 i 2260) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 117. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1203, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 1948) uchyla się art. 12 i art. 13.

Art. 118. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Komitecie do Spraw Europejskich (Dz. U. poz. 1277) w art. 2 w ust. 2 w pkt 2 w lit. b kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 119. W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 976) art. 36 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 120. W ustawie z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177, 1579, 2103 i 2149) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Rozdział 11 - 12

(pominięto przez redakcję)

Rozdział 13

Przepisy końcowe

Art. 134. Traci moc ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1313 i 1579).

Art. 135. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem art. 4 ust. 1 pkt 6 i ust. 4 pkt 3, art. 12-14, art. 18-20, art. 26, art. 27, art. 32 ust. 5 i 6 oraz art. 35, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2017 r.