Ustawa z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2011.07.01
do 2013.02.06
zmieniony przez
art. 59 

Art. 57a.1. Jeżeli podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej:

    1) przestał spełniać warunki określone w niniejszej ustawie,

    2) przestał spełniać standardy, o których mowa w art. 55 ust. 1 i 2,

    3) nie przedstawi na żądanie wojewody w wyznaczonym terminie aktualnych dokumentów, oświadczeń lub informacji, o których mowa w art. 57 ust. 3b

- wojewoda wyznacza dodatkowy termin na spełnienie warunków lub standardów albo na dostarczenie wymaganych dokumentów, oświadczeń lub informacji.

2. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, wojewoda cofa zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej.

3. W przypadku cofnięcia zezwolenia, wojewoda wykreśla dom z rejestru domów pomocy społecznej.