Ustawa z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2009.01.01
do 2009.10.20
tekst ujednolicony przez redakcję
Istniejące wersje czasowe art. 57
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2009.10.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362
2011.07.01
zmieniony przez
2013.02.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 182
2015.01.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 163
2016.05.19
zmieniony przez
2016.06.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 930
2017.09.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1769
2018.08.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1508
2019.08.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1507
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 57. 1. Domy pomocy społecznej mogą prowadzić, po uzyskaniu zezwolenia wojewody:

  1) jednostki samorządu terytorialnego;

  2) Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia;

  3) inne osoby prawne;

  4) osoby fizyczne.

2. Zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej wydaje wojewoda właściwy ze względu na położenie domu.

3. Wojewoda wydaje zezwolenie, jeżeli podmiot o nie występujący:

  1) spełnia warunki określone w niniejszej ustawie;

  2) spełnia standardy, o których mowa w art. 55 ust. 1 i 2;

  3) przedstawi:

   a) dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której jest usytuowany dom,

   b) dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych odrębnymi przepisami,

   c) regulamin organizacyjny domu pomocy społecznej lub jego projekt,

   d) w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4:

    - dokumenty potwierdzające status prawny tego podmiotu,

    - informację o sposobie finansowania domu i niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

    - informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo umyślne osoby, która będzie kierowała domem, oraz zaświadczenie, że ze względu na stan zdrowia jest ona zdolna do kierowania domem.

4. Zezwolenie wydaje się po przeprowadzeniu wizytacji obiektu, w którym usytuowany jest dom pomocy społecznej.

5. Zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej wydaje się na czas nieokreślony.

6. Wojewoda prowadzi rejestr domów pomocy społecznej. Wojewoda corocznie, do dnia 30 czerwca, ogłasza rejestr domów pomocy społecznej w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

7. Bez zgody wojewody właściwe organy samorządu województwa, powiatu i miasta na prawach powiatu nie mogą zmienić przeznaczenia oraz typu domu pomocy społecznej i ośrodka wsparcia.

8. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:

  1) sposób funkcjonowania określonych typów domów pomocy społecznej i obowiązujący standard podstawowych usług świadczonych przez domy pomocy społecznej,

  2) rodzaje dokumentów wymaganych do uzyskania zezwolenia,

  3) wzór wniosku o wydanie zezwolenia,

  4) tryb kierowania i przyjmowania osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej

- uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne mieszkańców domów oraz osób kierowanych do domów pomocy społecznej.