Ustawa z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2009.01.01
do 2009.10.20
tekst ujednolicony przez redakcję

Art. 29. 1. Oferta podmiotu uprawnionego powinna zawierać:

  1) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania;

  2) informacje o terminie i miejscu realizacji zadania;

  3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;

  4) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania;

  5) informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania;

  6) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

  7) inne informacje wymagane zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert.

2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, wzór oferty podmiotu uprawnionego, uwzględniając konieczność podania pełnych informacji dotyczących składanej oferty.