Ustawa z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2017.09.22
do 2018.08.07
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1769
Istniejące wersje czasowe art. 68
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2009.10.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362
2011.05.03
zmieniony przez
2013.02.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 182
2015.01.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 163
2016.06.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 930
2017.09.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1769
2018.08.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1508
2019.08.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1507
2019.10.04
zmieniony przez
2020.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 68. 1. Opieka w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku polega na świadczeniu przez całą dobę usług:

  1) opiekuńczych zapewniających:

   a) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,

   b) pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby,

   c) opiekę higieniczną,

   d) niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych,

   e) kontakty z otoczeniem;

  2) bytowych zapewniających:

   a) miejsce pobytu,

   b) wyżywienie,

   c) utrzymanie czystości.

2. Sposób świadczenia usług powinien uwzględniać stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości osoby przebywającej w placówce, a także prawa człowieka, w tym w szczególności prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa.

3. Usługi opiekuńcze powinny zapewniać:

  1) pomoc w czynnościach życia codziennego, w miarę potrzeby pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu;

  2) organizację czasu wolnego;

  3) pomoc w zakupie odzieży i obuwia;

  4) pielęgnację w chorobie oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.

4. Miejsce pobytu powinno spełniać następujące warunki:

  1) budynek i jego otoczenie - bez barier architektonicznych;

  2) w budynkach wielokondygnacyjnych bez wind - pokoje mieszkalne usytuowane na parterze;

  3) pokoje mieszkalne - nie więcej niż trzyosobowe, z tym że:

   a) pokój jednoosobowy - nie mniejszy niż 9 m2,

   b) pokój dwu- i trzyosobowy - o powierzchni nie mniejszej niż po 6 m2 na osobę,

   c) pokoje mieszkalne - wyposażone w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła i szafkę nocną dla każdej osoby,

   d) pokój mieszkalny uznaje się za spełniający wymaganą normę, o której mowa w lit. a i b, jeśli odstępstwo od wymaganej powierzchni nie jest większe niż 5%.

4a. Jeżeli pokój zajmują wyłącznie osoby leżące może być on czteroosobowy, a jego powierzchnia nie może być mniejsza niż 6 m2 na osobę. Pokój uznaje się za spełniający wymaganą normę jeśli odstępstwo od wymaganej powierzchni nie jest większe niż 5%.

5. Placówka, o której mowa w ust. 1, powinna posiadać:

  1) pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia;

  2) pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia;

  3) jedną łazienkę dla nie więcej niż pięciu osób i jedną toaletę dla nie więcej niż czterech osób, wyposażone w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń, z tym że jeśli liczba osób leżących przekracza 50% ogólnej liczby mieszkańców, dopuszcza się zmniejszenie liczby tych pomieszczeń o 25%.

5a. Placówki mieszczące się w budynkach wpisanych do rejestru zabytków są obowiązane spełnić warunki, o których mowa w ust. 4 i 5, w zakresie, w jakim nie narusza to przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.).

6. Placówka, o której mowa w ust. 1, powinna zapewnić:

  1) co najmniej 3 posiłki dziennie, w tym posiłki dietetyczne, zgodnie ze wskazaniem lekarza;

  2) przerwę między posiłkami nie krótszą niż 4 godziny, przy czym ostatni posiłek nie powinien być podawany wcześniej niż o godzinie 18;

  3) dostęp do drobnych posiłków i napojów między posiłkami;

  4) możliwość spożywania posiłków w pokoju mieszkalnym, w razie potrzeby karmienie;

  5) środki higieny osobistej, środki czystości, przybory toaletowe i inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej;

  6) sprzątanie pomieszczeń, w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie.