Ustawa z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2015.11.01
do 2016.09.20
zmiana wynikająca z
 

Art. 13. 1. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

  1) do ukończenia 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;

  2) powyżej 16. roku życia do ukończenia 24. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

2. Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości:

  1) 50,00 zł*) na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;

  2) 70,00 zł*) na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

*)Uwaga od redakcji:
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.08.2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r. poz. 1238) w okresie od 1.11.2015 r. do 31.10.2016 r. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosi miesięcznie:

  1) 80,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;

  2) 100,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia.