Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 30.11.2016 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

 Dz. U. z 2016 r. poz. 2001
2017.11.13 - bieżąca
 zmieniony przez

Art. 1. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627, 904, 1241, 1579 i 1948) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 46:

   a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) niespełniania przez niego co najmniej jednego z wymagań określonych w art. 33 ust. 1 pkt 2-8;",

   b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) niespełniania przez niego co najmniej jednego z wymagań określonych w art. 33 ust. 1 pkt 6-8;";

  2) w art. 102 ust. 1d otrzymuje brzmienie:

   "1d. Jeżeli osoba kierowała pojazdem silnikowym pomimo wydania decyzji administracyjnej o zatrzymaniu jej prawa jazdy na podstawie ust. 1 pkt 4 lub 5 albo zatrzymania prawa jazdy na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, starosta wydaje decyzję administracyjną o przedłużeniu okresu, na który zatrzymano prawo jazdy, do 6 miesięcy. Jeżeli decyzja, o której mowa w ust. 1c, nie została jeszcze wydana, starosta wydaje tę decyzję na okres 6 miesięcy.";

  3) w art. 103 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

   "5) kierowania pojazdem silnikowym w przedłużonym okresie, o którym mowa w art. 102 ust. 1d;";

  4) w art. 134 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

   "5. Okres posiadania uprawnień do kierowania pojazdami, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2 lit. b i pkt 3 oraz w art. 58 ust. 1 pkt 2, dla osób, które uzyskały uprawnienia do kierowania pojazdami po dniu 3 czerwca 2018 r., liczy się od dnia zakończenia okresu próbnego, o którym mowa w art. 91 ust. 1.";

  5) art. 135a otrzymuje brzmienie:

   "Art. 135a. Do dnia 3 czerwca 2018 r. starosta wydaje decyzję, o której mowa w art. 99 ust. 1 pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a oraz pkt 5, na podstawie odpisu wyroku przesłanego przez sąd w trybie art. 182 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy.";

  6) w art. 136 ust. 1-4 otrzymują brzmienie:

   "1. W stosunku do osób, które dopuściły się naruszeń przepisów ruchu drogowego przed dniem 4 czerwca 2018 r. i naruszenia te skutkowały przekroczeniem liczby 24 punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego, a w przypadku kierowców, którzy dopuścili się tych naruszeń w okresie jednego roku od wydania po raz pierwszy prawa jazdy - liczby 20 punktów, stosuje się tryb postępowania oraz skutki według stanu prawnego na dzień popełnienia naruszenia powodującego przekroczenie dopuszczalnej liczby punktów. W tym celu Policja może przetwarzać dane zgromadzone w trybie art. 130 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

   2. Naruszenia popełnione przed dniem 4 czerwca 2018 r. i odpowiadające im otrzymane punkty usuwa się z ewidencji z upływem roku od dnia naruszenia.

   3. Przekaz informacji dotyczących naruszeń popełnionych przed dniem 4 czerwca 2018 r. następuje według stanu prawnego na dzień popełnienia naruszenia.

   4. Kopie wpisów dotyczących naruszeń popełnionych przed dniem 4 czerwca 2018 r. zgromadzonych przez Policję w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, o której mowa w art. 130 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, przenosi się do centralnej ewidencji kierowców.";

  7) art. 138a otrzymuje brzmienie:

   "Art. 138a. Opłatę ewidencyjną, o której mowa w art. 28 ust. 8 i 9, art. 31 ust. 3, art. 33 ust. 2 pkt 1, art. 38 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 2 pkt 1, art. 77 ust. 2 pkt 1, art. 85 ust. 8, art. 87 ust. 3 pkt 1, art. 101 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3, art. 109 ust. 1, 3 i 4, art. 110 i art. 117 ust. 3 pkt 1, pobiera się od dnia 4 czerwca 2018 r.";

  8) w art. 138b:

   a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

    "Organy właściwe prowadzące ewidencje, o których mowa odpowiednio w art. 33 ust. 1 pkt 9, art. 38 ust. 2, art. 58 ust. 1 pkt 10, art. 77 ust. 1 pkt 5, art. 87 ust. 2 pkt 4 i art. 117 ust. 2 pkt 8, przekazują do centralnej ewidencji kierowców dane, zgromadzone do dnia 3 czerwca 2018 r., w następującym zakresie:",

   b) w ust. 1a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

    "Organy właściwe prowadzące ewidencje, o których mowa odpowiednio w art. 30 ust. 1, art. 86 ust. 4 i art. 116 ust. 4, i rejestry działalności regulowanej, o których mowa odpowiednio w art. 28 ust. 1, art. 85 ust. 1 i art. 114 ust. 1, przekazują do centralnej ewidencji kierowców dane, zgromadzone do dnia 3 czerwca 2018 r., w następującym zakresie:";

  9) w art. 139 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

   "3) art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 43 ust. 2 pkt 4, art. 44 ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 3 pkt 2, art. 67 ust. 2 pkt 2, art. 82 ust. 1 pkt 4 lit. c, art. 91-95, art. 98, art. 99 ust. 1 pkt 3 lit. c i pkt 4, ust. 2 pkt 1 lit. b oraz ust. 3, art. 100, art. 101, art. 102 ust. 1 pkt 2, art. 103 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2, art. 105 ust. 1 i 2, art. 112 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 124 ust. 7, art. 125 pkt 10 lit. g w zakresie art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, pkt 13 oraz pkt 16 w zakresie art. 140 ust. 1 pkt 3, 3a i pkt 4 lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, oraz art. 136 ust. 1-3, które wchodzą w życie z dniem 4 czerwca 2018 r.".

Art. 2. W ustawie z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1446, z 2014 r. poz. 486 i 1589 oraz z 2015 r. poz. 1273 i 2183) art. 7 otrzymuje brzmienie:

  "Art. 7. Opłatę ewidencyjną, o której mowa w art. 8 ust. 4 i 5 ustawy zmienianej w art. 1, pobiera się od dnia 4 czerwca 2018 r.".

Art. 3. W ustawie z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. poz. 970 oraz z 2015 r. poz. 2183) art. 12 otrzymuje brzmienie:

  "Art. 12. 1. Do dnia 3 czerwca 2018 r. osoba skierowana na badanie, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 lit. a, b i d ustawy zmienianej w art. 1, jest obowiązana do:

   1) poddania się badaniu w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu;

   2) przedstawienia staroście odpowiedniego orzeczenia lekarskiego lub orzeczenia psychologicznego w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu.

  2. Do dnia 3 czerwca 2018 r. starosta wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy lub osoby kierującej tramwajem na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, o którym mowa w art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.). Kierowca lub osoba kierująca tramwajem skierowani na egzamin państwowy przystępują do kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji w trybie art. 99 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1.".

Art. 4. W ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 541 i 2183) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 7 w ust. 1:

   a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

    "Do dnia 3 czerwca 2018 r.:",

   b) pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

    "1) podmiot, który ujawnił popełnienie naruszenia, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 1a ustawy wymienionej w art. 4 lub wydał prawomocne rozstrzygnięcie za to naruszenie, niezwłocznie powiadamia o tym starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kierującego pojazdem;

    2) podstawą wydania decyzji, o której mowa w art. 102 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 1d i art. 103 ust. 1 pkt 5 ustawy wymienionej w art. 5, jest informacja, o której mowa odpowiednio w pkt 1 lub 3;

    3) organ kontroli ruchu drogowego, który stwierdził kierowanie pojazdem silnikowym w okolicznościach, o których mowa w art. 102 ust. 1d albo art. 103 ust. 1 pkt 5 ustawy wymienionej w art. 5, niezwłocznie powiadamia o tym starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kierującego pojazdem;";

  2) art. 8 i art. 9 otrzymują brzmienie:

   "Art. 8. Przepis art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy, o której mowa w art. 4, traci moc z dniem 4 czerwca 2018 r.

   Art. 9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 5 pkt 7 lit. b, w zakresie dotyczącym art. 102 ust. 1b ustawy wymienionej w art. 5, który wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2018 r.".

Art. 5. W ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1273, 2183 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 352) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 1 w pkt 17, w art. 100aa ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   "3. W ewidencji gromadzi się także dane zgromadzone do dnia 3 czerwca 2018 r. przez organy właściwe w sprawach wydawania uprawnień do kierowania pojazdami w związku z tworzeniem profilu kandydata na kierowcę.";

  2) art. 11 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 11. 1. Zakłady ubezpieczeń przekazują do centralnej ewidencji pojazdów dane i informacje zgromadzone do dnia 3 czerwca 2018 r. w zakresie, o którym mowa w art. 80b ust. 1 pkt 6 i 11 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

   2. Organy właściwe w sprawach wydawania uprawnień do kierowania pojazdami przekazują do centralnej ewidencji kierowców dane i informacje zgromadzone do dnia 3 czerwca 2018 r. w zakresie wynikającym z utworzenia profilu kandydata na kierowcę, według stanu prawnego na dzień 3 czerwca 2018 r.

   3. Organy rejestrujące oraz organy właściwe w sprawach wydawania uprawnień do kierowania pojazdami przekazują odpowiednio do centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców dane i informacje zgromadzone do dnia 3 czerwca 2018 r., a nieprzekazane do ewidencji, według stanu prawnego na dzień 3 czerwca 2018 r.

   4. Przewodniczący powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności przekazują do centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych dane i informacje zgromadzone w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 3 czerwca 2018 r. w zakresie, o którym mowa w art. 100g ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.";

  3) art. 18 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 18. Ustawa wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2018 r., z wyjątkiem:

    1) art. 6 pkt 5-7 oraz art. 8, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;

    2) art. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.;

    3) art. 1 pkt 2-5 oraz pkt 8 w zakresie art. 80bh ust. 1, 3-5, ust. 6 pkt 2 i 3 oraz ust. 8, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.".

Art. 6. W ustawie z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2183) art. 10 otrzymuje brzmienie:

  "Art. 10. Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2015 r., z wyjątkiem art. 2, który wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2018 r.".

Art. 7. W ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2281) w art. 45 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

  "2) art. 29 pkt 6, który wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2018 r.;".

Istniejące wersje czasowe art. 8
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 2001
2017.11.13
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 8. 1. Podmiot odpowiedzialny za prowadzenie elektronicznego katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opracowuje następujące dane dotyczące pojazdów:

  1) markę;

  2) model (nazwę handlową);

  3) typ;

  4) wariant;

  5) wersję;

  6) kod Instytutu Transportu Samochodowego;

  7) rodzaj pojazdu;

  8) podrodzaj pojazdu;

  9) przeznaczenie pojazdu;

  10) kategorię pojazdu;

  11) numer świadectwa homologacji typu pojazdu lub numer świadectwa homologacji typu WE;

  12) odstępstwo od homologacji;

  13) liczbę miejsc siedzących;

  14) liczbę miejsc stojących;

  15) rodzaje paliwa;

  16) pojemność skokową silnika;

  17) maksymalną moc netto silnika;

  18) stosunek mocy silnika do masy własnej (dotyczy tylko motocykli);

  19) zamontowany katalizator;

  20) maksymalną masę całkowitą;

  21) dopuszczalną masę całkowitą;

  22) masę własną;

  23) maksymalną ładowność;

  24) dopuszczalną ładowność;

  25) maksymalną masę całkowitą ciągniętej przyczepy z hamulcem;

  26) maksymalną masę całkowitą ciągniętej przyczepy bez hamulca;

  27) największy dopuszczalny nacisk osi;

  28) największy maksymalny nacisk osi;

  29) dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów;

  30) liczbę osi.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, są używane przez starostów przy przekazywaniu danych do centralnej ewidencji pojazdów do dnia 3 czerwca 2018 r.

Art. 9. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.