Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 16.11.2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2016 r. poz. 1954

Art. 1. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 543, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 2. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 915) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 3. W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 930 i 1336 oraz z 2016 r. poz. 904) w art. 16 w ust. 3a po wyrazach "do spraw gospodarki morskiej" dodaje się wyrazy ", żeglugi śródlądowej".

Art. 4. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 2 w pkt 2 w lit. c wyrazy "rolnicze i leśne" zastępuje się wyrazami "rolnicze, leśne, morskie, żeglugi śródlądowej oraz rybołówstwa";

  2) w art. 3 po pkt 2f dodaje się pkt 2fa-2fc w brzmieniu:

   "2fa) szkole morskiej - należy przez to rozumieć szkołę ponadgimnazjalną kształcącą wyłącznie w zawodach podstawowych dla żeglugi morskiej, dla których, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw gospodarki morskiej;

   2fb) szkole żeglugi śródlądowej - należy przez to rozumieć szkołę ponadgimnazjalną kształcącą wyłącznie w zawodach podstawowych dla żeglugi śródlądowej, dla których, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej;

   2fc) szkole rybołówstwa - należy przez to rozumieć szkołę ponadgimnazjalną kształcącą wyłącznie w zawodach podstawowych dla rybołówstwa, dla których, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw rybołówstwa;";

  3) w art. 5:

   a) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

    "Szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 3a-3e oraz 3h-3j, może być zakładana i prowadzona przez:",

   b) po ust. 3g dodaje się ust. 3h-3j w brzmieniu:

    "3h. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej może zakładać i prowadzić publiczne szkoły morskie.

    3i. Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej może zakładać i prowadzić publiczne szkoły żeglugi śródlądowej.

    3j. Minister właściwy do spraw rybołówstwa może zakładać i prowadzić publiczne szkoły rybołówstwa.";

  4) w art. 22a:

   a) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

    "9. Programy nauczania do zawodów podstawowych dla żeglugi morskiej mogą być dopuszczone do użytku w danej szkole po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej w zakresie zgodności z postanowieniami konwencji, o której mowa w art. 32b ust. 1.";

   b) dodaje się ust. 10 i 11 w brzmieniu:

    "10. Programy nauczania do zawodów podstawowych dla żeglugi śródlądowej mogą być dopuszczone do użytku w danej szkole po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej.

    11. Programy nauczania do zawodów podstawowych dla rybołówstwa mogą być dopuszczone do użytku w danej szkole po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw rybołówstwa.";

  5) w art. 22an:

   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników do kształcenia w zawodach podstawowych dla żeglugi morskiej może nastąpić po pozytywnym zaopiniowaniu przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, w zakresie zgodności z postanowieniami konwencji, o której mowa w art. 32b ust. 1.",

   b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

    "2a. Dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników do kształcenia w zawodach podstawowych dla żeglugi śródlądowej może nastąpić po pozytywnym zaopiniowaniu przez ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej.

    2b. Dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników do kształcenia w zawodach podstawowych dla rybołówstwa może nastąpić po pozytywnym zaopiniowaniu przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa.";

  6) art. 32b otrzymuje brzmienie:

   "Art. 32b. 1. W przypadku publicznych i niepublicznych szkół prowadzących kształcenie w zawodach dla żeglugi morskiej kurator oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny, we współdziałaniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej, w zakresie realizowania w procesie kształcenia w tych szkołach postanowień Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. poz. 201, z 1999 r. poz. 286 oraz z 2013 r. poz. 1092).

   2. W przypadku publicznych i niepublicznych szkół prowadzących kształcenie w zawodach podstawowych dla żeglugi śródlądowej kurator oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny, we współdziałaniu z ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej.

   3. W przypadku publicznych i niepublicznych szkół prowadzących kształcenie w zawodach podstawowych dla rybołówstwa kurator oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny, we współdziałaniu z ministrem właściwym do spraw rybołówstwa.";

  7) w art. 35 w ust. 6 po wyrazach "do spraw gospodarki morskiej," dodaje się wyrazy "ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej, ministrem właściwym do spraw rybołówstwa,".

Art. 5. W ustawie z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U. z 2015 r. poz. 434 i 881) w art. 13f w ust. 3 i 4 wyrazy "ministrem właściwym do spraw gospodarki" zastępuje się wyrazami "ministrem właściwym do spraw energii".

Art. 6. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 154, 888 i 1933) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 7. W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2010 r. poz. 179 oraz z 2015 r. poz. 1569 i 1642) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 8. W ustawie z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. poz. 20, 959, 1252 i 2135, z 2005 r. poz. 72 oraz z 2009 r. poz. 106) w art. 4 w ust. 1 po wyrazach "do spraw wewnętrznych," dodaje się wyrazy "ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej,".

Art. 9. W ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z 2013 r. poz. 829, z 2014 r. poz. 295, z 2015 r. poz. 1505 oraz z 2016 r. poz. 1948) w art. 35 w ust. 3 po wyrazach "do spraw transportu" dodaje się wyrazy " , minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej".

Art. 10. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1458 oraz z 2015 r. poz. 1690 i 1960) w art. 43 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 11. W ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 333 i 915) w art. 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 12. W ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 886) w art. 22 w ust. 3 w pkt 3 po wyrazach "do spraw transportu" dodaje się wyrazy " , żeglugi śródlądowej".

Art. 13. W ustawie z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 851) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 14. W ustawie z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym (Dz. U. poz. 1672 oraz z 2013 r. poz. 1646) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 15. W ustawie z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1389) w art. 6 w ust. 5 po wyrazach "do spraw gospodarki morskiej" dodaje się wyrazy "w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej".

Art. 16. W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2016 r. poz. 17, 50, 1228 i 1948) w art. 21 w ust. 2 po wyrazach "do spraw finansów publicznych" dodaje się wyrazy " , ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej".

Art. 17. W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489, 1579, 1823 i 1948) w art. 150:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 18. W ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, 1250 i 1948) w art. 14l ust. 4 otrzymuje brzmienie:

  "4. Zastępcami przewodniczącego Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa są:

   1) przedstawiciel wyznaczony przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi;

   2) przedstawiciel wyznaczony przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa;

   3) przedstawiciel wyznaczony przez ministra właściwego do spraw gospodarki.".

Art. 19. W ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166, z 2015 r. poz. 1485 oraz z 2016 r. poz. 266, 904 i 1250) w art. 8 w ust. 3 w pkt 1 w lit. u średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. v w brzmieniu:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 20. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 900, 1250 i 1933) w art. 12:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 21. W ustawie z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1635) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 22. W ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867 i 1920) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 23. W ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1834 i 1948) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 24. W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 24 w ust. 7 po wyrazach "do spraw transportu" dodaje się wyrazy "oraz ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej";

  2) w art. 33 w ust. 2 po wyrazie "transportu," dodaje się wyrazy "żeglugi śródlądowej,";

  3) w art. 83 w ust. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

   "6a) minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej,".

Art. 25. W ustawie z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową (Dz. U. poz. 1014 oraz z 2014 r. poz. 1554) w art. 6 w ust. 3 wyrazy "ministrem właściwym do spraw transportu" zastępuje się wyrazami "ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej".

Art. 26. W ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2016 r. poz. 980) w art. 13 w ust. 3 po pkt 10c dodaje się pkt 10d w brzmieniu:

(zmianę pominięto)

Art. 27. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w odniesieniu do umów zawartych w sprawach, o których mowa w art. 10a ust. 1 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 1, w miejsce ministra dotychczas właściwego wstępuje minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej.

Art. 28. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy rejestry prowadzone przez ministra właściwego do spraw transportu na podstawie przepisów zmienianych niniejszą ustawą stają się rejestrami prowadzonymi przez ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej.

Art. 29. 1. Postępowania administracyjne wszczęte na podstawie przepisów zmienianych niniejszą ustawą i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy są prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych przed organami, które przejęły zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy.

2. Organy, które przejęły zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy, przejmują wszystkie związane z tymi zadaniami i kompetencjami prawa i obowiązki organów, które utraciły te zadania i kompetencje.

3. Organy, które utraciły zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy, przekazują niezwłocznie akta spraw administracyjnych oraz inne dokumenty organom, które przejęły te zadania i kompetencje.

Art. 30. Programy nauczania do zawodów podstawowych dla żeglugi morskiej, żeglugi śródlądowej i rybołówstwa dopuszczone do użytku szkolnego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zgodnie z przepisami art. 22a ust. 9 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność.

Art. 31. Dopuszczone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do użytku szkolnego podręczniki do kształcenia w zawodach podstawowych dla żeglugi morskiej, żeglugi śródlądowej i rybołówstwa uznaje się za dopuszczone do użytku szkolnego zgodnie z przepisem art. 22an ust. 2 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 32 - 42. (pominięto przez redakcję)

Art. 43. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 39 ust. 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*)

_________________
*) Ustawa została ogłoszona w dniu 2.12.2016 r.