Ustawa z dnia 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2019.04.26
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 768
Istniejące wersje czasowe art. 98c
2019.01.02
dodany przez
2019.04.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 768
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 98c. 1. Ocena ma na celu zbadanie prawidłowości wykorzystania środków budżetowych i mienia państwowego na cele specjalne pod względem celowości, legalności, gospodarności i rzetelności oraz ustalenie kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących celu specjalnego.

2. Ustalenia w zakresie oceny przeprowadza pracownik, żołnierz lub funkcjonariusz organu przeprowadzającego ocenę, zwany dalej "oceniającym", na podstawie legitymacji służbowej lub dokumentu tożsamości oraz pisemnego, imiennego upoważnienia do przeprowadzenia oceny, wydanego przez organ przeprowadzający ocenę.

3. Upoważnienie do przeprowadzenia oceny zawiera:

  1) numer, miejsce i datę wystawienia;

  2) oznaczenie ocenianej jednostki organizacyjnej;

  3) wskazanie podstawy prawnej do przeprowadzenia oceny;

  4) określenie przedmiotu i zakresu oceny oraz okresu objętego oceną;

  5) okres objęty oceną;

  6) stopień, imię i nazwisko oceniającego;

  7) numer legitymacji służbowej oceniającego lub serię i numer dokumentu tożsamości;

  8) termin ważności;

  9) informację o posiadaniu przez oceniającego poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne";

  10) stanowisko służbowe, stopień, imię i nazwisko, podpis oraz pieczęć osoby wystawiającej, w imieniu organu przeprowadzającego ocenę, upoważnienie do jej przeprowadzenia.

4. Oceniający jest obowiązany posiadać poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" oraz zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.

5. Ocenę może przeprowadzić jeden oceniający lub zespół oceniających.