Ustawa z dnia 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2019.04.26
do 2020.03.22
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 768
Istniejące wersje czasowe art. 94a
2019.01.02
dodany przez
2019.04.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 768
2020.03.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 505
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 94a. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:

  1) jednostkach organizacyjnych - rozumie się przez to:

   a) jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane,

   b) Policję, Państwową Straż Pożarną, Straż Graniczną i Służbę Ochrony Państwa,

   c) jednostki organizacyjne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

  2) organach kontroli - rozumie się przez to:

   a) Ministra Obrony Narodowej w przypadku jednostek mu podległych lub przez niego nadzorowanych,

   b) ministra właściwego do spraw wewnętrznych w przypadku Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa,

   c) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przypadku jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

   d) Szefa Agencji Wywiadu w przypadku jednostek organizacyjnych Agencji Wywiadu,

   e) Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego w przypadku jednostek organizacyjnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego.