Ustawa z dnia 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2019.04.26
do 2020.03.22
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 768
Istniejące wersje czasowe art. 102a
2019.01.02
dodany przez
2019.04.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 768
2020.03.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 505
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 102a. 1. Z przeprowadzonych czynności audytowych, o których mowa w art. 99a, sporządza się raport.

2. Raport, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

  1) oznaczenie organu;

  2) wskazanie podmiotu podlegającego czynnościom audytowym;

  3) datę sporządzenia;

  4) wskazanie osób przeprowadzających czynności audytowe;

  5) stwierdzenie, czy podmiot wykonał obowiązki albo nie wykonał obowiązków, o których mowa w art. 15f ust. 5 i art. 15g ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych;

  6) opis dokonanych ustaleń faktycznych - w przypadku stwierdzenia niewykonania przez podmiot obowiązków;

  7) podpis naczelnika urzędu celno-skarbowego lub osoby upoważnionej z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.

3. W przypadku stwierdzenia niewykonania przez podmiot obowiązków, wyznaczony naczelnik urzędu celno-skarbowego doręcza raport:

  1) wraz z całością dokumentacji obejmującej czynności audytowe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych;

  2) organowi sprawującemu nadzór lub kontrolę nad działalnością podmiotu, wobec którego podjęto czynności audytowe.