Ustawa z dnia 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2019.05.04
 
dodany przez
art. 147 

Art. 145a. 1. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w:

    1) art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, z wyłączeniem danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe oraz danych genetycznych,

    2) art. 10 rozporządzenia 2016/679

- dotyczących funkcjonariuszy, jest dopuszczalne wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji zadania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub dyrektora izby administracji skarbowej nałożonego przepisem prawa.

2. Przetwarzanie danych biometrycznych funkcjonariusza jest dopuszczalne także wtedy, gdy podanie takich danych jest niezbędne ze względu na kontrolę dostępu do pomieszczeń wymagających szczególnej ochrony lub szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie może narazić na szkodę organy, o których mowa w ust. 1.

3. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, mogą być dopuszczeni wyłącznie funkcjonariusze posiadający pisemne upoważnienie do przetwarzania takich danych wydane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub dyrektora izby administracji skarbowej. Funkcjonariusze dopuszczeni do przetwarzania takich danych są obowiązani do zachowania ich w tajemnicy.

4. W zakresie nieuregulowanym ustawą do spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych przepisy art. 222 i art. 223 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.), zwanej dalej "Kodeksem pracy", stosuje się odpowiednio.