Ustawa z dnia 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2016.12.02
do 2017.12.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 1947
Istniejące wersje czasowe art. 44
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 1947
2018.01.01
uchylony przez
2018.03.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 508
2019.04.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 768
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 44. 1. Działalnością Centrum kieruje dyrektor.

2. Dyrektora Centrum powołuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

3. Zastępcę dyrektora Centrum powołuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej na wniosek dyrektora Centrum.

4. Stanowisko dyrektora Centrum oraz jego zastępcy może zajmować osoba:

  1) będąca obywatelem polskim;

  2) korzystająca z pełni praw publicznych;

  3) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  4) wobec której nie orzeczono prawomocnie zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

  5) posiadająca wykształcenie wyższe;

  6) mająca co najmniej pięcioletni staż pracy lub służby;

  7) posiadająca kompetencje kierownicze;

  8) ciesząca się nieposzlakowaną opinią.

5. Dyrektora Centrum oraz zastępcę dyrektora Centrum odwołuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

6. Przepisy art. 24 ust. 4 i 7 stosuje się odpowiednio.