Ustawa z dnia 21.10.2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2018.09.19
do 2019.08.13
zmieniony przez
art. 20 
Istniejące wersje czasowe art. 8
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 1920
2018.09.19
zmieniony przez
2019.08.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1528
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 8. 1. Zamawiający nie może dzielić przedmiotu umowy koncesji, jeżeli podział ten skutkowałby wyłączeniem stosowania przepisów ustawy, chyba że jest to uzasadnione ze względów technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych lub celowościowych.

2. W przypadku gdy proponowane wykonanie obiektu budowlanego lub świadczenie usług i zarządzanie usługami może skutkować zawarciem odrębnych umów koncesji, przy zawarciu każdej z tych umów przyjmuje się, że szacunkową wartością każdej z nich jest łączna szacunkowa wartość tych umów.

3. W przypadku gdy łączna wartość odrębnych części przedmiotu umowy koncesji jest równa lub przekracza kwotę wskazaną w art. 4, przepisy ustawy stosuje się do zawarcia umowy koncesji dotyczącej każdej z tych części.