Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 23.06.2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2016 r. poz. 1311

Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 2. W ustawie z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1026 i 1198 oraz z 2016 r. poz. 615) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 3. W ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 4. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249 i 1268 oraz z 2016 r. poz. 1020) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 5. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371 i 1079) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 44 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

   "4. Pracownicy naukowi podlegają ocenom okresowym nie rzadziej niż raz na 4 lata. Tryb oceny okresowej określa regulamin ustanowiony przez dyrektora.";

  2) art. 50 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 50. Pracownicy badawczo-techniczni podlegają ocenom okresowym nie rzadziej niż raz na 4 lata. Do oceny stosuje się odpowiednio przepis art. 44 ust. 3.".

Art. 6. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572) w art. 96 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 7. W ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1198, z 2015 r. poz. 357 oraz z 2016 r. poz. 35, 668 i 908) art. 23 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 8. W ustawie z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz. U. poz. 1767) wprowadza się następujące zmiany:

  1) uchyla się art. 6;

  2) w art. 15 skreśla się wyrazy " , z wyjątkiem art. 6, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r.".

Art. 9 - 22. (pominięto przez redakcję)

Art. 23. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r., z wyjątkiem:

  1) art. 1 pkt 10 lit. a i b oraz pkt 21, 32 i 34,

  2) art. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2,

  3) art. 4 pkt 8

- które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.