Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

 Dz. U. z 2016 r. poz. 1127
2020.01.04 - bieżąca
 zmieniony przez

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020), zwanej dalej "ustawą Pzp", zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzory zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych:

  1) ogłoszenia o zamówieniu, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

  2) ogłoszenia o zamówieniu, o którym mowa w art. 131a ust. 1 ustawy Pzp, zwanym dalej "zamówieniem w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa", i o podwykonawstwie, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

  3) ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

  4) ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

  5) ogłoszenia o konkursie, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

  6) ogłoszenia o wynikach konkursu, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;

  7) ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;

  8) ogłoszenia o zmianie umowy, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 2. Do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w zakresie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1481).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2016 r.

Istniejące wersje czasowe zał. nr 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 1127
2020.01.04
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 1

 
Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu
Istniejące wersje czasowe zał. nr 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 1127
2020.01.04
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 2

 
Ogłoszenie o zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa / o podwykonawstwie

Ogłoszenie o zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa / o podwykonawstwie
Ogłoszenie o zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa / o podwykonawstwie
Ogłoszenie o zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa / o podwykonawstwie
Ogłoszenie o zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa / o podwykonawstwie
Ogłoszenie o zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa / o podwykonawstwie
Ogłoszenie o zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa / o podwykonawstwie
Ogłoszenie o zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa / o podwykonawstwie
Ogłoszenie o zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa / o podwykonawstwie
Ogłoszenie o zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa / o podwykonawstwie
Ogłoszenie o zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa / o podwykonawstwie
Ogłoszenie o zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa / o podwykonawstwie
Ogłoszenie o zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa / o podwykonawstwie
Ogłoszenie o zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa / o podwykonawstwie
Ogłoszenie o zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa / o podwykonawstwie
Załącznik nr 3

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Załącznik nr 4

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia)
Załącznik nr 5

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie
Załącznik nr 6

Ogłoszenie o wynikach konkursu

Ogłoszenie o wynikach konkursu

Ogłoszenie o wynikach konkursu

Ogłoszenie o wynikach konkursu

Ogłoszenie o wynikach konkursu
Załącznik nr 7

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Załącznik nr 8

Ogłoszenie o zmianie umowy

Ogłoszenie o zmianie umowy

Ogłoszenie o zmianie umowy

Ogłoszenie o zmianie umowy

Ogłoszenie o zmianie umowy