Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.10.18
do 2020.07.22
zmieniony przez
§ 1 
Istniejące wersje czasowe § 15
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 1126
2018.10.18
zmieniony przez
2020.07.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1282
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 15. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.