Ustawa z dnia 10.06.2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.11.27
do 2020.09.03
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2206
Istniejące wersje czasowe art. 4
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 868
2018.11.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2206
2020.09.04
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 4. 1. Pracodawca delegujący pracownika na terytorium RP zapewnia takiemu pracownikowi warunki zatrudnienia nie mniej korzystne niż wynikające z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 1608 i 1629) oraz innych przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników.

2. Warunki zatrudnienia, o których mowa w ust. 1, dotyczą:

  1) norm i wymiaru czasu pracy oraz okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego;

  2) wymiaru urlopu wypoczynkowego;

  3) minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie odrębnych przepisów;

  4) wysokości wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych;

  5) bezpieczeństwa i higieny pracy;

  6) ochrony pracownic w okresie ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego;

  7) zatrudniania młodocianych oraz wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko;

  8) zasady równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu, o których mowa w art. 112 i art. 113 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;

  9) wykonywania pracy zgodnie z przepisami o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.