Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 13.05.2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

 Dz. U. z 2016 r. poz. 862

Uwaga od redakcji:
Późniejsze zmiany do ustawy odnoszą się do przepisów pominiętych

Rozdział 1 - 5

(pominięto przez redakcję)

Art. 1 - 24. (pominięto przez redakcję)

Rozdział 6

Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 25. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z późn. zm.) po art. 21n dodaje się art. 21o w brzmieniu:

(pominięto przez redakcję)

Art. 26. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) w art. 41 § 1a otrzymuje brzmienie:

  "§ 1a. Sąd może orzec zakaz zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi na czas określony albo dożywotnio w razie skazania na karę pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu na szkodę małoletniego. Sąd orzeka zakaz zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi na czas określony albo dożywotnio w razie skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego.".

Art. 27. W ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1036 i 1629) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 4 w ust. 1 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

   "9) prowadzenie Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, o którym mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. poz. 862), oraz przetwarzanie danych osobowych podlegających gromadzeniu w tym rejestrze.";

  2) w art. 12:

   a) w ust. 1 po pkt 5a dodaje się pkt 5b-5d w brzmieniu:

    "5b) informację o wieku małoletniego pokrzywdzonego w czasie czynu, jeśli w kwalifikacji prawnej przyjętej w orzeczeniu powołano przepis, o którym mowa w rozdziale XXV Kodeksu karnego, z wyjątkiem wyłączeń, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym;

    5c) informację o wyłączeniu przez sąd zamieszczenia danych o osobie w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub publicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym;

    5d) informację, czy orzeczenie podlega zamieszczeniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, jeśli w kwalifikacji prawnej przyjętej w orzeczeniu powołano art. 202 § 3 lub art. 202 § 4b Kodeksu karnego;",

   b) w ust. 2 w pkt 36 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 37-39 w brzmieniu:

    "37) przywróceniu terminu do zaskarżenia orzeczenia w przedmiocie zamieszczenia danych o osobie w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub publicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym;

    38) uchyleniu orzeczenia w przedmiocie zamieszczenia danych o osobie w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub publicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym;

    39) przywróceniu terminu do złożenia wniosku o wyłączenie zamieszczenia danych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub publicznym, o którym mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.",

   c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowość informacji umieszczanych na podstawie ust. 1-2a w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu, uwzględniając zakres danych zawartych w Rejestrze oraz konieczność zapewnienia niezwłocznej ich aktualizacji.".

Art. 28. W ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2016 r. poz. 391) w art. 66 w ust. 3 po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:

  "13a) Minister Sprawiedliwości;".

Rozdział 7

Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 29. 1. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy:

  1) w Rejestrze z dostępem ograniczonym zamieszcza się dane o osobach prawomocnie skazanych za popełnienie przestępstw, przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa oraz wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa, jeśli w kwalifikacji prawnej przyjętej w prawomocnym orzeczeniu, które zapadło przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, powołano:

   a) art. 197 § 3 pkt 2 lub § 4 Kodeksu karnego,

   b) art. 197 § 1 Kodeksu karnego i pokrzywdzonym był małoletni,

   c) art. 168 § 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 94, z późn. zm.) i pokrzywdzonym był małoletni,

   d) art. 168 § 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r. - Kodeks karny, jeśli sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem,

   e) art. 204 § 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 571, z późn. zm.) i pokrzywdzonym był małoletni;

  2) w Rejestrze publicznym zamieszcza się dane o osobach, o których mowa w pkt 1 lit. a i d.

2. W terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, c i e, ma prawo wystąpić do sądu z wnioskiem o wyłączenie zamieszczenia jej danych w Rejestrze z przyczyn, o których mowa w art. 9 ust. 2, a osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i d, ma prawo wystąpić do sądu z wnioskiem o wyłączenie zamieszczenia jej danych w Rejestrze publicznym z przyczyny, o której mowa w art. 9 ust. 4. W tym samym terminie prezes sądu może z urzędu skierować sprawę na posiedzenie w przedmiocie wyłączenia zamieszczenia danych o osobie, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, c i e, w Rejestrze z przyczyn, o których mowa w art. 9 ust. 2, lub wyłączenia zamieszczenia danych o osobie, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i d, w Rejestrze publicznym z przyczyny, o której mowa w art. 9 ust. 4.

3. W przedmiocie wyłączenia zamieszczenia danych o osobie, o której mowa w ust. 1, w Rejestrze orzeka sąd, który wydał wyrok w pierwszej instancji. Zawiadomienie o złożeniu wniosku lub o skierowaniu sprawy na posiedzenie, o których mowa w ust. 2, sąd przekazuje do biura informacyjnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku lub zarządzenia o skierowaniu sprawy na posiedzenie.

4. W przypadku nieotrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, biuro informacyjne zamieszcza dane o osobie, o której mowa w ust. 1, w Rejestrze z dostępem ograniczonym, a dane o osobie, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i d, także w Rejestrze publicznym.

5. Biuro informacyjne wstrzymuje zamieszczenie w Rejestrze danych o osobie, o której mowa w ust. 1, w przypadku otrzymania z sądu zawiadomienia o złożeniu przez tę osobę wniosku lub zawiadomienia o skierowaniu sprawy na posiedzenie, o których mowa w ust. 2, do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia w przedmiocie wyłączenia zamieszczenia danych o osobie, o której mowa w ust. 1, w Rejestrze.

6. W posiedzeniu sądu w przedmiocie wyłączenia zamieszczenia danych o osobie, o której mowa w ust. 1, w Rejestrze ma prawo wziąć udział prokurator, osoba, o której mowa w ust. 1, i jej obrońca oraz pokrzywdzony i jego pełnomocnik.

7. Na postanowienie sądu w przedmiocie wyłączenia zamieszczenia danych o osobie, o której mowa w ust. 1, w Rejestrze przysługuje zażalenie.

8. Do postępowania określonego w ust. 2 w kwestiach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. poz. 555, z późn. zm.).

9. O prawomocnym rozstrzygnięciu w przedmiocie wyłączenia zamieszczenia danych o osobie, o której mowa w ust. 1, w Rejestrze sąd niezwłocznie zawiadamia biuro informacyjne. Po otrzymaniu zawiadomienia o niewyłączeniu zamieszczenia danych o osobie, o której mowa w ust. 1, w Rejestrze biuro informacyjne niezwłocznie zamieszcza dane tej osoby w Rejestrze.

10. Dane o osobie, o której mowa w ust. 1, usuwa się z Rejestru po otrzymaniu informacji o przywróceniu terminu do złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2.

11. Do osób, o których mowa w ust. 1, których dane zostały zamieszczone w Rejestrze, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszej ustawy.

Art. 30. W sprawach o czyn, o którym mowa w art. 2, jeżeli czyn ten został popełniony przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. Jeżeli prawomocne orzeczenie kończące postępowanie w sprawie zapadło po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, a w przyjętej kwalifikacji prawnej powołano przepis wskazany w art. 29 ust. 1 pkt 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 29. Termin, o którym mowa w art. 29 ust. 2 i 4, biegnie w takich wypadkach od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.

Art. 31. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.